Bilrutan 5 och del av fastigheten Örja 34:1, detaljplan för samråd

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2021-03-25 PLAN §4, att sända rubricerat planförslag på samråd. Samråd pågår 2021-03-31 till och med 2021-04-22. Detaljplanen är upprättad enligt plan- och bygglagen (PBL SFS 2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015 med standard planförfarande. Detaljplanens genomförande har ej bedömts medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34 § eller i Miljöbalken 6 kap 11 §. En miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats.

Planförslaget

Det föreslagna planområdet, 36 000 kvadratmeter, består av fastigheten Bilrutan 5 och en del av Örja 34:1. Bilrutan 5 ägs av en privat aktör som också är sökanden för planändringen. Örja 34:1 ägs av staden.

Planförslaget syftar till att utreda en ändring av markanvändning för den del av planområdet som ägs av staden. Användning är idag satt till gata. För att det ska gå att bebygga fastigheten i en sammanhållen volym krävs att användningen på denna del ändras till industri och att den införlivas i fastigheten Bilrutan 5. Planförslaget ska också utreda om det är lämpligt att höja byggnadshöjden för hela byggrätten till maximalt 20 meter, för ett mer effektivt markutnyttjande.

Här kan du läsa handlingarna

Planhandlingarna finns även tillgängliga i stadshusets foajé i vår tillfälliga reception på Selma Lagerlöfs väg 3 och på stadsbiblioteket i Landskrona på Regeringsgatan 13.

De kan även beställas av planarkitekt Fredrik Karlsson, 0418- 47 35 14, fredrik.karlsson@landskrona.se

Så här lämnar du synpunkter

Fastighetsägare som är berörda av detaljplaneförslaget ombeds underrätta och förmedla denna information till övriga boende, hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och arrendatorer. Om Er fastighet överlåtits till ny ägare, ombeds Ni förmedla denna information till den nya ägaren.

Ett digitalt samrådsmöte kommer att hållas via Microsoft Teams onsdagen den 14e april 2021, klockan 16.30. Man behöver inga speciella program för att delta på mötet, utan kan ansluta i webbläsare. För att delta på mötet anmäler ni er genom att skicka er e-postadress till fredrik.karlsson@landskrona.se senast 2021-04-12. Ni får då instruktioner om hur man ansluter till mötet. Välkommen!

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen och vara inkomna till stadsbyggnadsnämnden senast 2021-04-22.

Synpunkter skickas till:

Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen, Stadshuset
261 80 Landskrona.

eller registrator.sb@landskrona.se

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna yttranden kommenteras i samrådsredogörelsen som upprättas efter samrådstidens slut. Samrådsredogörelsen kommer att finnas tillgänglig under granskningstiden.

Klicka på pilen för att ta del av handlingar till ärendet:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktinformation till Bilrutan 5  
Kontaktinformation till Bilrutan 5

Fredrik Karlsson
Planarkitekt
0418- 47 35 14
fredrik.karlsson@landskrona.se

Lisa Lindekranz
Planchef
0418-47 35 56
lisa.lindekranz@landskrona.se

Senast uppdaterad av Marie-Anne Johansson