Bollspelaren 1 m fl (Kronan norra), detaljplan för samråd

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Bollspelaren 1 m fl (Kronan norra) inom verksamhetsområdet Kronan i Landskrona. Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2021-03-19 Plan § 3 att sända planförslaget på samråd. Samrådet pågår under perioden 2021-03-25 - 2021-04-23.

Planförslaget

Planområdet ligger inom den nordvästra delen av verksamhetsområdet Kronan, direkt öster om väg E6 och trafikplats Landskrona södra. Planområdet är cirka 11 ha stort och består av delar av fastigheterna Bollspelaren 1, Bollspelaren 12, Örja 30:12, och Örja 30:2.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för utökad industriverksamhet inom befintligt verksamhetsområde. Detaljplanen prövar möjligheten för industri (J) och verksamheter (Z) inom hela planområdet. En del av befintlig gatumark föreslås övergå till kvartersmark och utrymme planläggs för en ny vändplats på Företagsvägen. Syftet är också att reglera befintlig infart från väg 17 till fastigheterna Bollspelaren 13 och 14.

I den framtida exploateringen inom planområdet ska även arkitektoniska kvaliteter säkerställas då området med sitt läge är en viktig entré till Landskrona stad och angränsar till omkringliggande åkerlandskap.

Planförslaget har upprättats i enlighet med översiktsplanen.

Detaljplanens genomförande har bedömts kunna medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34 § eller i Miljöbalken6 kap 11 §. En miljökonsekvens-beskrivning har därför upprättats och ingår i planhandlingarna.

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande. Efter samrådet kommer planförslaget att skickas ut på granskning innan detaljplanen antas av Kommunfullmäktige.

Här kan du ta del av planförslaget

Handlingarna finns också tillgängliga i stadshusets reception och på stadsbiblioteket i Landskrona. De kan även beställas av planarkitekt Johanna Karlsson, 0418- 47 35 69 eller johanna.karlsson@landskrona.se

Ett digitalt samrådsmöte kommer att hållas via Microsoft Teams onsdagen den 7 april 2021, klockan 16.30. För att delta på mötet anmäler ni er till johanna.karlsson@landskrona.se senast 2021-04-06. Ni får då instruktioner om hur man ansluter till mötet. Välkommen!

Fastighetsägare som är berörda av detaljplaneförslaget ombeds underrätta och förmedla denna information till övriga boende, hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och arrendatorer. Om Er fastighet överlåtits till ny ägare, ombeds Ni förmedla denna information till den nya ägaren.

Så här lämnar du synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen och vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2021-04-23.

Synpunkter skickas till:

Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen, Stadshuset
261 80 Landskrona.

eller registrator.sb@landskrona.se

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna yttranden kommenteras i samrådsredogörelsen som upprättas efter samrådstidens slut. Samrådsredogörelsen kommer finnas tillgänglig under granskningstiden.

Klicka på pilen för att ta del av handlingarna till ärendet:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktinformation till detaljplan Bollspelaren 1  
Kontaktinformation till detaljplan Bollspelaren 1

Johanna Karlsson
Planarkitekt
0418-47 35 69
johanna.karlsson@landskrona.se

Lisa Lindekranz
Planchef
0418-47 35 56
lisa.lindekranz@landskrona.se

 

Senast uppdaterad av Marie-Anne Johansson