Borstahusen 1:1, Strandstaden, detaljplan för granskning

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2019-10-01 § SBN 112 att sända rubricerat planförslag på granskning. Granskning pågår 2010-10-02 till 2019-10-23.

Planförslaget

Planområdet är beläget strax norr om tätorten Landskrona, norr om fiskeläget Borstahusen och strax öster om området Strandbyn. Öster om Strandstaden ligger området Landsbyn.

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet pröva lämpligheten att uppföra bostadsbebyggelse, handel, kontor samt förskola och vård samt planlägga delar av Säbybäcken och naturområdet intill denna för allmänt ändamål.

Planområdet är den sjunde detaljplanen inom utvecklingen av Norra Borstahusen och anses därför vara en fortsatt tätortsutveckling.

Förslaget har upprättas i enlighet med översiktsplanen.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som menas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller Miljöbalken 6 kap 11§.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för utökat planförfarande.

Här kan du läsa handlingarna

Planhandlingarna finns även tillgängliga i stadshusets foajé, på stadsbiblioteket i Landskrona och på Landskrona museum.

Så här lämnar du synpunkter

Fastighetsägare som är berörda av detaljplaneförslaget ombeds underrätta och förmedla denna information till övriga boende, hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och arrendatorer. Om Er fastighet överlåtits till ny ägare, ombeds Ni förmedla denna information till den nya ägaren.

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen och innehålla namn, adress och fastighetsbeteckning. De vara inkomna till stadsbyggnadsnämnden senast 2019-10-23. Synpunkter skickas till:

Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen, Stadshuset
261 80 Landskrona

eller

registrator.sb@landskrona.se

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna yttranden kommenteras i granskningsutlåtande som upprättas efter granskningstidens slut. Granskningsutlåtandet kommer finnas tillgänglig under granskningstiden.

Klicka på pilen för att ta del av handlingar till ärendet:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktinformation till detaljplanen Strandstaden  
Kontaktinformation till detaljplanen Strandstaden

Gesa Hildebrand
Planarkitekt
0418-47 35 61
gesa.hildebrand@landskrona.se

Lisa Lindekranz
Planchef
0418-47 35 56
lisa.lindekranz@landskrona.se

Senast uppdaterad av Marie-Anne Johansson