Skeppsvarvet 6

Stadsbyggnadsförvaltningen, har genom delegation 2021-04-08 Plan § 5 beslutat att sända rubricerat planförslag på granskning. Samt tagit särskilt beslut om att planen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Förslaget har varit på samråd under perioden 2020-04-30 till och med 2020-05-22.                                                                    Granskning pågår 2021-04-12 till och med 2021-04-25.

Planförslaget

Planområdet är beläget på Varvsudden. Planområdet omfattar del av fastigheten Skeppsvarvet 6 och avgränsas av industrijärnvägsspår inom fastigheterna Lundåkra 6:1 samt Plåtgården 1. Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av en lagerlokal inom område som idag är planlagd med prickmark (mark som inte får bebyggas).

Ändringen stämmer överens med gällande plans syfte och ändringen kommer inte att förändra markanvändningen som idag är J-industri med en byggrätt med 30 meters höjd.

Förslaget har upprättats i enlighet med översiktsplanen.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som menas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller Miljöbalken 6 kap 11§.

Så här lämnar du synpunkter

Fastighetsägare som är berörda av detaljplaneförslaget ombeds underrätta och förmedla denna information till övriga boende, hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och arrendatorer. Om Er fastighet överlåtits till ny ägare, ombeds Ni förmedla denna information till den nya ägaren.

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen och innehålla namn, adress och fastighetsbeteckning. De vara inkomna till stadsbyggnadsnämnden senast 2021-04-25. Synpunkter skickas till:

Stadsbyggnadsförvaltningen

Planavdelningen, Stadshuset

261 80 Landskrona.

eller
registrator.sb@landskrona.se

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna yttranden kommenteras i ett granskningsutlåtande som upprättas efter granskningens slut. Granskningsutlåtandet kommer finnas tillgängligt inför antagandet av detaljplanen.

Har du några frågor?

Frågor besvaras av planarkitekt Diana Nilsson på e-post diana.nilsson@landskrona.se, telefon 0418-473589 alternativt planchef Lisa Lindekranz på telefon 0418-47 35 56 eller e-post lisa.lindekranz@landskrona.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktinformation till detaljplan Skeppsvarvet 6  
Kontaktinformation till detaljplan Skeppsvarvet 6

Diana Nilsson
Planarkitekt
0418-47 35 89
diana.nilsson@landskrona.se

Lisa Lindekranz
Planchef
0418-47 35 56
lisa.lindekranz@landskrona.se

Senast uppdaterad av Anette Drivmo