Detaljplan för del av Karlslund 1:1 m fl – Guldängen, Karlslund, Landskrona stad

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan del av Karlslund 1:1 mfl – Guldängen, Karlslund. Förslaget ska samrådas under perioden 20 januari - 10 februari 2022.

Planförslaget

Stadsbyggnadsnämnden beslutade genom delegation den 2022-01-17 § 1 (PLAN 2021.2) att sända planförslaget på samråd.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i att utveckla planområdet inom stadsdelen Karlslund till ett bostadsområde med en bebyggelse bestående av både småhus och flerbostadshus.

Målsättningen är att skapa en god boendemiljö med tillhörande infrastruktur i forma av gator och grönytor. Cirka 400 bostäder bedöms möjliggöras av planförslaget.

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. miljöbalken och 4 kap. 34 § plan- och bygglagen.

Förslaget har upprättats i enlighet med den fördjupade översiktsplanen Detaljplanen handläggs därför med ett standardförfarande.

Samrådsmöte

Samrådsmöte hölls den 27 januari 2022. 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt detaljplan Guldängen, Karlslund  
Kontakt detaljplan Guldängen, Karlslund

Anna Fogelberg
Planarkitekt
0418-47 35 61
anna.fogelberg@landskrona.se

Lisa Lindekranz
Planchef
0418-47 35 56
lisa.lindekranz@landskrona.se

Samråd pågår

Samråd pågår 20 januari - 10 februari 2022.

Senast uppdaterad av Anette Drivmo