Karlslunds idrottsområde

Meddelande inför antagande av detaljplan för del av Karlslund 1:1 m fl. Idrottsområdet, Landskrona stad

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Karlslund 1:1 m fl. Idrottsområdet, Landskrona stad. Förslaget har varit föremål för granskning under perioden 2022-03-18 – 2022-04-11. De skriftliga synpunkter som kom in under granskningstiden har sammanställts i ett granskningsutlåtande tillsammans med kommunens ställningstaganden med anledning av synpunkterna.

Detta meddelande har skickats till de som inte helt fått sina synpunkter tillgodosedda (enligt 5 kap, 23–24§ plan- och bygglagen).

Detaljplanen togs upp i stadsbyggnadsnämnden för godkännande 2022-05-17 och kommer därefter sändas vidare till kommunfullmäktige för beslut om antagande. Ärendet beräknas tas upp på kommunfullmäktiges sammanträde den 2022-06-22.

Efter kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen kommer protokollet att anslås på kommunens digitala anslagstavla. Meddelande om detta samt hur beslutet kan överklagas kommer att skickas till de sakägare vars synpunkter inte blivit tillgodosedda.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Anette Andersson
Planarkitekt
anette.c.andersson@landskrona.se

Lisa Lindekranz
Planchef
lisa.lindekranz@landskrona.se

Senast uppdaterad av Anette Drivmo