Klas Klättermus 2, detaljplan för samråd

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för fastigheten Klas Klättermus 2, Landskrona stad. Stadsbyggnadsförvaltningen beslutade 2019-08-15 PLAN § 7 att skicka rubricerade detaljplaneförslag på samråd.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att förtäta fastigheten Klas Klättermus 2 med uppförandet av två stycken flerbostadshus samt en lägre bebyggelse i form av 18 stycken radhus. En utökning av fastigheten österut föreslås också prövas inom ramen för planarbetet.

Detaljplanen strider ej mot gällande översiktsplan.

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11 – 18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen.

Följande handlingar ingår i planförslaget:

  • Plankarta med planbestämmelser, upprättad 2019-08-19
  • Plan- och genomförandebeskrivning, upprättad 2019-08-19

Till detaljplanearbetet har följande utredningar tagits fram:

  • Dagvattenutredning, MPB markprojektering syd AB 2019-06-27

 Ett samrådsmöte kommer att hållas på Segergatans äldreboende i Landskrona (Äppelblomsgatan 6, våning 5) onsdagen den 4 september klockan 18.00.

Välkomna!

Planförslaget finns under samrådstiden 2019-08-27 – 2019-09-17 tillgängligt på Stadsbiblioteket i Landskrona, Landskrona Museum och i Stadshusets foajé.

Ev. synpunkter skall insändas skriftligen och vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2019-09-17 på adress Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, Stadshuset, 261 80 Landskrona, eller på mail registrator.sb@landskrona.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt till detaljplan Klas Klättermus 2  
Kontakt till detaljplan Klas Klättermus 2

Anette Andersson
Planarkitekt
0418-47 35 52
anette.c.andersson@landskrona.se

Lisa Lindekranz
Planchef
0418-47 35 56