Lokstallet 10 samt del av Lokstallet 14, detaljplan för samråd

Stadsbyggnadsförvaltningen, har genom delegation 2021-04-20 Plan § 8 beslutat att sända rubricerat planförslag på samråd. Samt tagit särskilt beslut om att planen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Samråd pågår 2021-04-22 till och med 2021-05-07.

Planförslaget

Planområdet, fastigheterna Lokstallet 10 och del av Lokstallet 14, ligger i stadsdelen Västra Industriområdet i Landskrona. Från Bangårdsgatan nås Lokstallet 10, och Lokstallet 14 nås från Industrigatan. Fastigheterna är sedan tidigare bebyggda med industrilokaler. Lokstallet 10:s areal är 1683 m2 och Lokstallet 14:s areal är 1278 m2. Fastigheterna är privatägda.

Syftet med denna detaljplaneändring är att de två tomtindelningarna
(akt 1282K-1/702 från 1945 och akt 1282K-1/1368 från 1973), som gäller som fastighetsindelningsbestämmelse till detaljplan (akt 12-LAN-624), upphävs för Lokstallet 10. Detta för att kunna genomföra önskad avstyckning från Lokstallet 10. Då den ena tomtindelningen även gäller inom del av Lokstallet 14 blir resultatet att tomtindelningen upphävs också för denna fastighet.

Förslaget har upprättats i enlighet med fördjupad översiktsplan och länsstyrelsens granskningsyttrande enligt Plan- och bygglagen 3 kap. 16§.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som menas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller Miljöbalken 6 kap 11§.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för ett förenklat planförfarande, Plan- och bygglagen 5 kap 38c §.

Planhandlingarna

Planhandlingarna skickas ut till sakägare inom berört område samt berörda samrådsparter, enligt PBL 5 kap. 38c §.

Så här lämnar du Godkännande eller synpunkter

Godkänner berörda fastighetsägare och samrådsparter skriftligen planförslaget så underlättas och förenklas ärendets fortsatta handläggning. Godkännande kan lämnas på bifogad blankett - gärna inom en vecka.

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen. De ska vara inkomna till stadsbyggnadsnämnden senast 2021-05-07.

Godkännande eller synpunkter skickas till:

Stadsbyggnadsförvaltningen

Planavdelningen, Stadshuset

261 80 Landskrona.

eller registrator.sb@landskrona.se

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samrådstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta ändringen av detaljplanen.

Eventuella inkomna yttranden kommenteras i samrådsredogörelsen som upprättas efter samrådstidens slut. Samrådsredogörelsen skickas ut så snart som möjligt till de som inte fått sina synpunkter tillgodosedda.  

 

Klicka på pilen nedan för att ta del av handlingar i ärendet

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktinformation till detaljplan för Lokstallet 10  
Kontaktinformation till detaljplan för Lokstallet 10

Carolina Gustafsson
Lantmäteriförrättare
0418-47 35 63
carolina.gustafsson@landskrona.se

Lisa Lindekranz
Planchef
0418-47 35 56
lisa.lindekranz@landskrona.se

Senast uppdaterad av Anette Drivmo