Örja 1:9

Granskning av detaljplan för del av Örja 1:9 (norra) m.fl Landskrona stad

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Örja 1:9 (norra), Landskrona stad. Förslaget har varit på samråd under perioden 2020-12-07  --  2021-01-20.

Planförslaget har därefter bearbetats och finns nu tillgängligt för granskning innan detaljplanen kan antas av Kommunfullmäktige. Beslut om granskning togs i Stadsbyggnadsnämnden 2022-03-15 SBN § 32.

Granskningstiden har blivit förlängd tom 2022-05-10.

Planförslaget

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att bygga ut och utveckla verksamhetsområdet öster om Landskrona station i direkt anslutning till väg E6. Detaljplanen ska möjliggöra för industri och större verksamheter som inte ryms inom befintliga verksamhetsområden i staden. Hög arkitektonisk kvalitet ska eftersträvas på de byggnader som uppförs inom planområdet. Detaljplanens syfte är också att utreda möjligheten för en ny vägkoppling mellan Österleden/Norregårdsleden och Tullstorpsvägen. Vidare syftar detaljplanen till att skapa förutsättningar för naturmark längs Säbybäcken som kan rymma så väl dagvatten- och skyfallshantering som ny vegetation och biologiska kvaliteter.

Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan.

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. miljöbalken och 4 kap. 34 § plan- och bygglagen. En miljökonsekvens-beskrivning har därför upprättats.

 

Här kan du ta del av planförslaget

Planhandlingarna, inklusive utredningar, finns enligt PBL (2010:900) 5 kap 18§ tillgängliga att läsa eller ladda ned enligt nedan samt finns även tillgängliga i stadshusets foajé och på stadsbiblioteket i Landskrona.

Planförslaget berör samfällda områden och hålls tillgängligt enligt ovan för delägarna i samfälligheterna: Tullstorp s:2, Säby s:4, Örja s:1, Örja ga:3 samt Dikningsföretag för Säbydiket.

Fastighetsägare som är berörda av detaljplaneförslaget ombeds underrätta och förmedla denna information till övriga boende, hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och arrendatorer. Om Er fastighet överlåtits till ny ägare, ombeds Ni förmedla denna information till den nya ägaren.

 

Så här lämnar du synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen och innehålla namn, adress och fastighetsbeteckning. De ska vara inkomna till stadsbyggnadsnämnden senast 2022-05-10. Synpunkter skickas till:

Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen, Stadshuset
261 80 Landskrona.

eller registrator.sb@landskrona.se

 

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna yttranden kommenteras i ett granskningsutlåtande som upprättas efter granskningens slut. Granskningsutlåtandet kommer finnas tillgängligt inför antagandet av detaljplanen.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Johanna Karlsson
Planarkitekt
johanna.karlsson@landskrona.se

 

Lisa Lindekranz
Planchef
lisa.lindekranz@landskrona.se

Granskning pågår

Granskningstiden har blivit förlängd tom 10 maj 2022.

Senast uppdaterad av Anette Drivmo