Detaljplan för del av Säbyholm 1:59 m.fl, (Säbyholm Etapp I)

Stadsbyggnadsförvaltningen beslutade på delegation 2022-06-08 PLAN §6 att sända rubricerat planförslag på samråd. Samråd pågår 2022-06-21 - 2022-09-04.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i att utveckla planområdet inom den framtida stadsdelen Säbyholm med bostadsbebyggelse och verksamheter. Kulturmiljön med äldre bebyggelse och tillhörande park- och naturmiljö ska bevaras och utvecklas. Ny bebyggelse ska anpassas till den befintliga kulturmiljön. Förslaget är även ett led i att stärka det gröna stråket längs med Säbybäcken som är utpekat i översiktsplanen.

Planområdet ligger inom tätorten i norra Landskrona. Regionbusstrafik, skola och dagligvaruhandel finns i närområdet. Området ligger också i direkt anslutning till ortens gång- och cykelvägnät.

Omgivningarna består av den äldre gårdsmiljön i norr, öppet jordbrukslandskap och egnahemsområde i öster, Hälsingborgsvägen i väster och industriområde i söder.

Förslaget har upprättats i enlighet med översiktsplanen.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som menas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller Miljöbalken 6 kap 11§.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för standard planförfarande.

 

Här kan du läsa handlingarna

Planhandlingarna, inklusive utredningar, finns enligt PBL (2010:900) 5 kap 11§ tillgängliga nedan på denna sida.  

Planhandlingarna finns även tillgängliga på stadsbiblioteket i Landskrona.

 

Ett samrådsmöte kommer att hållas i stadshusets tisdagen den 23 augusti 2022, klockan 17.30. Välkommen!

 

Så här lämnar du synpunkter

Fastighetsägare som är berörda av detaljplaneförslaget ombeds underrätta och förmedla denna information till övriga boende, hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och arrendatorer. Om Er fastighet överlåtits till ny ägare, ombeds Ni förmedla denna information till den nya ägaren.

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen och innehålla namn, adress och fastighetsbeteckning. De vara inkomna till stadsbyggnadsnämnden senast 2022-09-04. Synpunkter skickas till:

 

Stadsbyggnadsförvaltningen

Planavdelningen, Stadshuset

261 80 Landskrona.

 

eller registrator.sb@landskrona.se

 

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna yttranden kommenteras i samrådsredogörelsen som upprättas efter samrådstidens slut. Samrådsredogörelsen kommer finnas tillgänglig under granskningstiden.

 

 

Se handlingar nedan:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

 

Frågor besvaras av

Anna Fogelberg
Planarkitekt
anna.fogelberg@landskrona.se
Telefon 0418-47 35 61

alternativt

Lisa Lindekranz
Planchef
lisa.lindekranz@landskrona.se
Telefon 0418-47 35 56

Kontaktpersonerna är ej tillgängliga under perioden 18 juli - 12 augusti.

Samrådsmöte

Ett samrådsmöte kommer att hållas i stadshusets tisdagen den 23 augusti 2022, klockan 17.30.

Välkommen!

Senast uppdaterad av Anette Drivmo