Skeppsbrokajen (Lundåkra 1:1)

Samråd om detaljplan för Lundåkra 1:1 mfl, Skeppsbrokajen, Landskrona stad

Stadsbyggnadsförvaltningen beslutade på delegation 2022-05-16 PLAN §5, att sända rubricerat planförslag på samråd.  Samråd pågår 2022-05-20 till och med 2022-06-20.

Planförslaget

Planområdet är beläget på Skeppsbrokajen i centrala Landskrona. Plan-området gränsar i norr mot bostads- och centrumbebyggelse längs Lilla Strandgatan, i öster mot järnvägsområde och hamn/industriområde samt i söder och väster mot vattenområde. I direkt anslutning till planområdet ligger Venterminalen.

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för uppförande av kustskydd, bostäder, centrumverksamhet, underjordiska parkeringsgarage, transformatorstation samt anläggande av markparkering för bil och buss inom planområdet. Detaljplanen syftar även till att pröva lämpligheten för att anlägga allmänna ytor för lokalgator samt torg i form av platsbildningar och kajpromenad. Med hänsyn till närheten till omkringliggande hamn- och industriverksamhet samt stigande havsnivåer syftar planen till att genom placering, utformning och utförande av mark och byggnader säkerställa en god stadsmiljö utifrån miljö- och hälsosynpunkt.

Med hänsyn till det centrala och exponerade läget i staden syftar planen även till att säkerställa attraktiva offentliga stadsrum, goda boendemiljöer och bebyggelse med arkitektonisk kvalitet.

Förslaget har upprättats i enlighet med Fördjupad översiktsplan för Landskrona tätort.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för utökat planförfarande.

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. miljöbalken och 4 kap. 34 § plan- och bygglagen.

 

Här kan du läsa handlingarna

Planhandlingarna, inklusive utredningar, finns enligt PBL (2010:900) 5 kap 11§ tillgängliga nedan på Landskrona stads hemsida under tiden för samråd.  

Planhandlingarna finns även tillgängliga i stadshusets foajé och på stadsbiblioteket i Landskrona.

 

Så här lämnar du synpunkter

Fastighetsägare som är berörda av detaljplaneförslaget ombeds underrätta och förmedla denna information till övriga boende, hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och arrendatorer. Om Er fastighet överlåtits till ny ägare, ombeds Ni förmedla denna information till den nya ägaren.

 

Ett samrådsmöte kommer att hållas i Stadshuset tisdagen den 31e maj 2022, klockan 17.30. Anmälan görs till lisa.lindekranz@landskrona.se, senast den 25:e maj.

 

Välkommen!

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen och vara inkomna till stadsbyggnadsnämnden senast 2022-06-20. Synpunkter skickas till:

Stadsbyggnadsförvaltningen

Planavdelningen, Stadshuset

261 80 Landskrona.

eller registrator.sb@landskrona.se

 

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna yttranden kommenteras i samrådsredogörelsen som upprättas efter samrådstidens slut. Samrådsredogörelsen kommer att finnas tillgänglig under granskningstiden.

 

Se handlingar nedan:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt detaljplan för Skeppsbrokajen  
Kontakt detaljplan för Skeppsbrokajen

Lisa Lindekranz
Planchef
lisa.lindekranz@landskrona.se
Telefon 0418-47 35 56

Johan Nilsson
Stadsbyggnadschef
johan.nilsson@landskrona.se
Telefon 0418- 47 46 95 

Samrådsmöte

Samrådsmöte kommer att hållas i Stadshuset tisdagen den 31e maj 2022, klockan 17.30. Anmälan görs till lisa.lindekranz@landskrona.se, senast den 25:e maj.

Senast uppdaterad av Anette Drivmo