Detaljplan för del av Slottsplatsen 27 (norra) och Slottsplatsen 26 m.fl i centrum

Stadsbyggnadsförvaltningen beslutade genom delegation 2020-07-10 PLAN § 7 att sända rubricerat planförslag på granskning. Granskning pågår 2020-07-15 till och med 2020-08-23.

Förslaget var på samråd under perioden 2019-11-11 till och med 2019-11-29. Planförslaget har därefter bearbetats och finns nu tillgängligt för granskning innan detaljplanen kan antas av stadsbyggnadsnämnden. Granskningstiden är förlängd eftersom delar av granskningstiden ligger inom ramar för semester.

Planförslaget

Planområdet är beläget i Landskrona centrum. Området avgränsas av Slottsparken i väster och Kasernplan i norr. I väster och söder avgränsas området av kvarteret Slottsplatsen.  

Syftet med detaljplanen är att genom förtätning skapa en mer stadsmässig struktur inom kvarteret Slottsplatsen och pröva möjligheten att bygga ett flerbostadshus i norra delen av Slottsplatsen 27. Nybyggnation ska komplettera befintlig bebyggelse i både omfattning och arkitektonisk utformning för att ska ett samspel med den känsliga kulturmiljön i området.

Syftet är även att förse villan inom Slottsplatsen 26 med skydds- och varsamhetsbestämmelser samt ändrad användning från C (centrum) till bostad.

Förslaget har upprättats i enlighet med översiktsplanen.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som menas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller Miljöbalken 6 kap.

Här kan du läsa handlingarna

Planhandlingarna finns även tillgängliga i stadshusets foajé, på stadsbiblioteket i Landskrona, och på Landskrona museum.

Så här lämnar du synpunkter

Fastighetsägare som är berörda av detaljplaneförslaget ombeds underrätta och förmedla denna information till övriga boende, hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och arrendatorer. Om Er fastighet överlåtits till ny ägare, ombeds Ni förmedla denna information till den nya ägaren.

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen och innehålla namn, adress och fastighetsbeteckning. De vara inkomna till stadsbyggnadsnämnden senast 2020-08-23. Synpunkter skickas till:

Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen, Stadshuset
261 80 Landskrona.

eller registrator.sb@landskrona.se

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna yttranden kommenteras i ett granskningsutlåtande som upprättas efter granskningens slut. Granskningsutlåtandet kommer finnas tillgängligt inför antagandet av detaljplanen.

 

Klicka på pilen för att ta del av handlingar till ärendet:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktinformation till detaljplan Slottsplatsen 26 och 27  
Kontaktinformation till detaljplan Slottsplatsen 26 och 27

Diana Nilsson
Planarkitekt
0418-47 35 89
diana.nilsson@landskrona.se

Lisa Lindekranz
Planchef
0418-47 35 56
lisa.lindekranz@landskrona.se

Senast uppdaterad av Johan Alsén