Fördjupad översiktsplan Glumslöv

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till fördjupad översiktsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för Glumslöv, Landskrona stad. Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-14 (KS § 85) att sända planförslaget på samråd i enlighet med Plan och bygglagen 3 kap. och miljöbalken 6 kap.

Bild på FÖP samråd

 

Samrådet pågår under perioden 26 maj 2021 till och med 16 september 2021.

Syfte med den fördjupade översiktsplanen och bakgrund

Arbetet med en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Glumslöv tar avstamp i den kommunövergripande översiktsplanen för Landskrona stad (antagen 29 februari 2016). I den kommunövergripande översiktsplanen förordas att en ny fördjupad översiktsplan tas fram för Glumslöv.

Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att:

  • Utgöra underlag för Glumslövs långsiktiga utveckling ur ett helhetsperspektiv.
  • Ange riktlinjer inför beslut om lokalisering av ny bebyggelse.
  • Göra avvägningar mellan Glumslövs behov av utveckling och de natur- och kulturmiljövärden som finns i närområdet.
  • Möjliggöra ny bebyggelse som kan stärka och utveckla Glumslövs roll som stationsort.
  • Vidareutveckla gröna rörelsestråk och stärka kopplingen till omgivande områden för rekrea­tion

Den fördjupade översiktsplanen kommer att utgöra ett styrdokument som visar hur Glumslövs mark- och vattenanvändning ska utvecklas fram till år 2040. Planen är inte juridiskt bindande, men fungerar vägledande för efterföljande fysisk planering som detaljplaner och bygglov. 

Process - vad händer nu?

Samrådsförslaget sänds nu på remiss och syftet är att samla in synpunkter från medborgare, myndigheter och olika intressenter. 

Efter samrådet kommer förslaget att bearbetas utifrån de synpunkter som har kommit in. Den bearbetade översiktsplanen ställs sedan ut igen. Då går det att se hur förslaget förändrats. Översiktsplanen kommer slutligen att antas av kommunfullmäktige.

Planförslaget finns under samrådstiden tillgängligt på följande platser:

  • Stadshusets foajé
  • Stadsbiblioteket i Landskrona
  • Biblioteket i Glumslöv

Digitalt samrådsmöte 21 juni

Ett samrådsmöte kommer att hållas digitalt via Microsoft Teams måndagen den 21 juni 2021, klockan 18.00. För att delta på mötet anmäler ni er på följande adress www.landskrona.se/anmalanglumslov  

Välkommen!

Så här skickar du in synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen och vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 16 september 2021.

Synpunkter skickas till:

Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen
Stadshuset
261 80 Landskrona

Eller via e-post: registrator.sb@landskrona.se

Se tillhörande handlingar nedan:

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Har du frågor på planen för Glumslöv  
Har du frågor på planen för Glumslöv

Frågor besvaras av planarkitekt

Anette Andersson
Planarkitekt
anette.c.andersson@landskrona.se

Lisa Lindekranz
Planchef
lisa.lindekranz@landskrona.se

Johan Nilsson
Stadsbyggnadschef
johan.nilsson@landskrona.se

 

Interaktiv översiktsplan Glumslöv

Ta del av den interaktiva digitala översiktsplanen (kartberättelse):

Fördjupad översiktsplan Glumslöv 2021

OBS! Den digitala översiktsplanen fungerar bäst med webbläsaren Google Chrome.

Samråd för Glumslövs utveckling

Välkommen att anmäla dig på digitalt samrådsmöte angående den fördjupade översiktsplanen för Glumslöv den 21 juni klockan 18.00. Läs mer här.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr