Havsplanering

Landskrona stad har i samarbete med Helsingborgs stad tagit fram ett digitalt kunskapsunderlag som ska användas i framtida havsplanering. Underlag för havsplanering är indelat i olika avsnitt som behandlar en eller flera aspekter i planeringen; inledning, planering, hav, land, strand, klimat, kultur, näringsliv, bestämmelser.

Traditionellt har översiktsplanering främst berört landområden, men eftersom det har blivit nödvändigt att göra intresseavvägningar även till havs och sådan planering är ny för kommunen har detta kunskapsunderlag sammanställts som grund till en planprocess.

Illustration på hav och strand, och relaterade aktiviteter och näringsliv

Översiktsplanering görs av kommuner som en vägledning om hur mark- och vattenområden ska användas och för att uppnå hållbar utveckling. I havet och i detta fall Öresund finns höga naturvärden, många intressen som ska samsas samt utmaningar såsom miljöproblem, stigande havsnivåer och intensiv sjöfart.

Det gemensamma kunskapsunderlag som Landskrona och Helsingborg arbetat fram ska användas i städernas kommande översiktsplanering.

Underlaget behandlar olika aspekter i planeringen

Underlaget är indelat i olika avsnitt som behandlar en eller flera aspekter i planeringen; inledning, planering, hav, land, strand, klimat, kultur, näringsliv, bestämmelser. Ett exempel på innehåll är ett avsnitt om erosion som bland annat beskriver vad erosion är, hur det påverkar våra stränder och hur vi i staden arbetar med frågan. Ett annat exempel är ett avsnitt som handlar om kustnära kulturmiljöer, till exempel äldre fiskelägen, och hur vi tar hänsyn till dessa i vår översiktsplanering.

Till Underlag för havsplanering

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Stöd av Kompis-bidrag

Landskrona och Helsingborg har genomfört projektet med stöd av så kallat Kompisbidrag från Havs- och vattenmyndigheten, utfärdat av Länsstyrelsen. Syftet med bidraget är att skapa samarbete mellan kommuner i frågan och att förbereda kommunerna på samrådet av den nationella havsplaneringen. Den nationella havsplaneringen görs efter ett EU-direktiv har pågått i flera års tid. Ett färdigt förslag lämnas till regeringen under 2019.

Länk till underlag för Havsplanering  
Länk till underlag för Havsplanering

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr