Landskrona översiktsplan

Sedan den 4 april 2016 har Landskrona stad en ny översiktplan som pekar ut den framtida utvecklingen för kommunen.

Syftet med översiktsplanen är att skapa förutsättningar för en stark och positiv utveckling av Landskrona stad. Men också att utifrån befintliga kvaliteter skapa en attraktiv framtidsbild, utan att blunda för de utmaningar som staden står inför. Ett annat syfte är att förenkla och effektivisera den kommunala beslutsprocessen rörande mark- och vattenanvändningen.

Översiktsplanearbetet regleras enligt plan- och bygglagen. Översiktsplanen ska:

  • utgöra ett underlag för diskussioner om kommunens långsiktiga utveckling och viktiga samhällsbyggnadsfrågor
  • utgöra ett underlag för beslut som rör mark- och vattenanvändningen i kommunen
  • redovisa hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och gällande miljökvalitetsnormer
  • ange riktlinjer för bostadsförsörjningen
  • ange riktlinjer för beslut om lokalisering av ny bebyggelse, vägar, järnvägar och andra anläggningar
  • påverka andra myndigheters beslut i frågor som rör mark- och vattenanvändningen. 

Klicka här för att läsa en kortversion av Översiktsplan 2030 för Landskrona stad 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Vad är en översiktsplan ?

Översiktsplanen är ett strategiskt dokument med text och kartor som visar kommunens långsiktiga planering av mark, vatten och den byggda miljön. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Med långsiktighet menas att översiktsplanen ska möta den förväntade utvecklingen flera decennier framåt.

Översiktsplanen behandlar den fysiska strukturen, hur bostäder, verksamheter, service, vägar, järnvägar och grönområden är lokaliserade i förhållande till varandra. Det är av avgörande betydelse för möjligheterna att åstadkomma en hållbar utveckling och en god livsmiljö för kommunens invånare.

Översiktsplaneringen styrs i huvudsak av Plan- och bygglagen och Miljöbalken. Planen är inte rättsligt bindande enligt lag men väger tungt vid beslut genom sin förankring i en planeringsprocess som garanterar samråd och insyn från alla berörda (medborgare, politiker, tjänstemän, myndigheter mm).

En aktuell översiktsplan förenklar fortsatt arbete när kommunen sedan ska detaljplanera ett område, lämna förhandsbesked/bygglov eller göra andra insatser. Eventuella avvikelser från översiktsplanen måste motiveras.

Senast uppdaterad av Rickard Persson