Karlslundsområdet utvecklas

Karlslundsområdet har stora kvaliteter, men många av dem kommer inte till sin fulla rätt. Nu tas ett samlat grepp för områdets utveckling.

Illustration på Karlslundsområdet

I området finns bostäder, idrottsanläggning, skollokaler, park och närhet till såväl landskap som infrastruktur. Samtidigt är det utspritt och ligger geografiskt vid sidan av resten av Landskrona vilket gör att de resurser som finns, både inom området och i resten av staden, har svårt att samverka. Nu tas därför ett helhetsgrepp med målet att utveckla området.

Karlslundsområdet ska bli en ny, naturlig mötes- och rekreationsplats för Landskronaborna, föreningsliv och besökare.

Rekreation, bostäder och ett mer öppet Karlslund

Utvecklingsplanerna bygger på att Karlslundsområdets delar ska knytas närmare varandra. Stadsdelen knyts samman med resten av staden genom en ny gata. Den ska öppna upp Karlslund, binda samman området med stadens centrum i söder och koppla ihop Karlslund med Helsingborgsvägen i nordväst. Gatan började byggas i december 2017 och stod klar 2019.

Park- och idrottsområdet ska rustas upp för att skapa en ny, välkomnande samlingspunkt i Landskrona.  

Öster och norr om den nya gatan öppnas möjligheter för utveckling av nya bostäder med olika upplåtelseformer som inte finns i området idag, exempelvis villor och bostadsrätter. I området väster om den nya gatan förbereds en genomgripande upprustning, med fler aktiviteter för fritid och spontanidrott.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr