Budget och utveckling

Landskrona stads utgångspunkt är att utvecklingen i staden ska vara långsiktigt hållbar inom den ekonomiska dimensionen men också i den sociala och i miljödimensionen.

Budgeten är ett viktigt verktyg för kommunfullmäktige att styra verksamheterna i Landskrona stad. Det sätter nämligen ramarna för hela stadens verksamhet.

Fullmäktige fördelar 2,7 miljarder kronor till nämnderna, som sedan i sin tur fattar beslut om den mer detaljerade fördelningen av pengarna.

Fullmäktigeplan och budget

Politiken fattar beslut om hur de ska fördela pengarna och vilka mål och områden som de särskilt vill prioritera för stadens olika verksamheter. Det sammanfattas i ett dokument: Landskrona stads Fullmäktigeplan.

Fullmäktigeplanen sträcker sig över tre år med en budget för det kommande året och består av fyra delar:

  • Mål - prioriterade områden
  • Budgetantaganden
  • Ekonomiska rapporter
  • Nämndernas ansvars- och utveklingsområden, mål och budget

Målstyrningen består av Landskrona stads vision, de politiskt prioriterade områdena med fullmäktigemål och indikatorer samt resursmål med indikatorer.

De prioriterade områdena för 2021-2023 är:

  • Skola för kunskap och arbetsro
  • Tillväxt i Landskrona
  • Leva och bo i Landskrona
  • Hållbart samhälle
  • Landskronaborna i fokus

Läs Landskrona stads fullmäktigeplan 2021-2023 (pdf).

Vägval 2020 – inriktningsprogram till 2025

Vid kommunfullmäktigemötet den 30 november 2020 fattade politiken också beslut om ett inriktningsdokument; Vägval 2020. Dokumentet tar avstamp i de utmaningar som såväl Landskrona stad som andra kommuner runt om i Sverige står inför att förutsättningar för välfärden förändras.

I Vägval 2020 pekas fem utvecklingsområden ut som förvaltningarna i Landskrona stad ska ha ett särskilt fokus på och där insatser ska ske de kommande fem åren. Det handlar om att fortsätta arbetet med att uppnå stark tillväxt, öka effektiviteten och kvaliteten på stadens välfärdstjänster. Staden får också i uppdrag att intensifiera samarbetet med andra viktiga aktörer kring trygghetsfrågorna, ta fram en plan för hur stadens klimatarbete kan utvecklas samt formulera en stadsgemensam strategi för att stärka folkhälsan i Landskrona.

Läs Vägval 2020 (pdf).
 

Inför budgetåret 2022 kommer Vägval 2020 vävas ihop med Fullmäktigeplanen.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr