Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsförvaltningen organiserar och utför det arbete som ligger under teknik- och fritidsnämndens ansvarsområden. Ansvaret omfattar bland annat förvaltning av allmän platsmark och kommunal infrastruktur, intern service och tillhandahållande av dricksvatten och omhändertagande av spill- och dagvatten.

Förvaltningen har cirka 275 tillsvidareanställda och är organiserad i fyra avdelningar samt en ekonomienhet.

Tekniska avdelningen arbetar med drift och underhåll av den offentliga miljön, med kommunteknisk infrastruktur för en ökad trygghet, tillgänglighet och trivsel. Vidare ansvarar avdelningen för markupplåtelser, grävningstillstånd, parkeringar, trafiksäkerhet och väghållning. Avdelningen har även hand om spontananläggningar som motionsslingor, utegym, skateparker och discgolfbana. De underhåller och utvecklar också olika promenad- och vandringsleder.

Serviceavdelningen arbetar med stadens interna serviceverksamhet för en god fysisk arbetsmiljö. Avdelningen samordnar stödfunktioner för att ge rätt service till stadens kärnverksamheter. Exempel på servicefunktioner som levereras är lokalvård, tvätteritjänster och transporter.

Måltidsavdelningen arbetar med tillagning och servering av goda och näringsriktiga måltider till stadens skolor, förskolor och särskilda boenden. Matsedeln ska motsvara matgästernas önskemål och förväntningar samt ta hänsyn till den tradition som gäller i de olika åldersgrupperna.

Idrott- och fritidsavdelningen har hand om drift och underhåll av stadens bad, idrottsanläggningar och idrottsplatser. Avdelningen planerar användning/uthyrning av anläggningarna och har tillsyn av anläggningar på kvällar och helger. De har också hand om lotteritillstånd och föreningsbidrag.

Ekonomienheten hanterar förvaltningens ekonomi.

Direkt under förvaltningschefen ligger nämndadministration, kommunikation samt den myndighetsutövande delen – bostadsanpassning. 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta teknik- och fritidsförvaltningen  
Kontakta teknik- och fritidsförvaltningen

Felanmälan
Felanmäl direkt på webben

Kundtjänst Gata & park:
0418-47 04 00
Måndag-fredag 08.00-12.00

Förvaltningschef (Tf)
Christian Dahl 
0418-47 30 69
christian.dahl@landskrona.se

Nämndsekreterare
Anna Ligoura
0418-47 00 04
anna.ligoura@landskrona.se

Avdelningschef Tekniska
Niklas Geidenstam
0418-47 46 80
niklas.geidenstam@landskrona.se

Avdelningschef Service
Åsa Palm Nordbeck
0418-47  46 70
asa.palmnordbeck@landskrona.se

Avdelningschef Måltid
Charlotte Hansson
0418-47 00 37
charlotte.hansson@landskrona.se

Avdelningschef Idrott & fritid (TF)
Johan Thernström
0418-47 08 15
johan.thernstrom@landskrona.se

Enhetschef Ekonomi
Annica Borr Sehovic
0418-47 00 17
annica.borrsehovic@landskrona.se

Senast uppdaterad av Louise Jönsson