Landskrona stads vision och värdegrund

Visionen är utgångspunkt för stadens styrning. Tillsammans med värdegrunden och stadens grunduppdrag ska den genomsyra allt vi gör.

Landskrona stads vision:

Med mod och handlingskraft skapar vi de bästa framtidsutsikterna för invånare och företagare i Landskrona. Vi tar till vara och utvecklar Landskronas potential – ett unikt läge vid havet, mitt i en storstadsregion – och skapar goda, hållbara samhällsvärden. Vi ska vara en självförsörjande stad som bidrar till hela regionens utveckling.

 

Landskrona stads värdegrund BRA:


Vår värdegrund är något vi ständigt har med i våra tankar och i vårt agerande. Oavsett uppdrag arbetar vi för våra kommuninvånares bästa och genom vår värdegrund skapas förutsättningar för detta.

B - Bemötande

Vi som arbetar i Landskrona stad har ett professionellt och respektfullt bemötande gentemot den demokratiska processen, våra kommuninvånare och övriga aktörer, men självklart också gentemot varandra i organisationen. Vi har en positiv inställning till vårt uppdrag där vårt arbetssätt präglas av helhetssyn för den kommunala verksamheten och där vi prioriterar kommuninvånarnas behov och intressen.

R - Resultat

Vårt arbete är målinriktat och resultatorienterat. Vi verkar för ett effektivt resursutnyttjande och tar aktivt ansvar för att utveckla vår verksamhet.

A - Ansvar

Vårt förhållningssätt och arbetssätt kännetecknas av ett tydligt ansvarstagande. Vi bidrar till att skapa goda arbetsplatser som präglas av engagemang och arbetsglädje. Vi tar ansvar för att vara goda förebilder för Landskrona.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr