Migration och etablering

Här kan du läsa om hur Landskrona stad och andra myndigheter arbetar med frågor som rör migration och etablering för nya svenskar och hur processen för att söka asyl i Sverige går till.

Under de senaste tio åren har Sverige tagit emot många nya svenskar även om tillströmningen av asylsökande minskat väsentligt sedan 2016. Ett betydande antal nyanlända personer som beviljats uppehållstillstånd förväntas bosätta sig i Landskrona under de närmaste åren.

Kommunstyrelsen har antagit en genomförandeplan som ska styra det strategiska förbättringsarbete som Landskrona stad ska åstadkomma fram till 2018. Det övergripande målet för stadens åtgärder och insatser är att underlätta snabb etablering och integration för varje nyanländ individ.

Vad kan du bidra med?

Många invånare hör av sig till staden med frågor om hur de kan hjälpa till på olika sätt. Det finns flera saker du kan göra. 

Bli familjehem, jourhem eller god man

Det behövs fler familjehem eller jourhem. Det behövs också personer som kan vara god man för ensamkommande barn.

Hjälporganisationer och ideellt arbete

Staden arbetar inte med insamling eller förmedling av ekonomisk flyktinghjälp. Om du vill arbeta ideellt som volontär eller skänka pengar, kläder eller liknande finns många hjälporganisationer som du kan vända dig till. 

För mer information kontakta fritids- och kulturförvaltningen.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Malin van 't Wout