Vårt arbete med tillgänglighet

I Landskrona stad ska personer med funktionsnedsättning kunna leva ett aktivt och meningsfullt liv i gemenskap med andra och delta i samhället på lika villkor som andra.

Här kan du läsa om hur vi i Landskrona stad arbetar med tillgänglighetsfrågor och vilka insatser som görs. Listan är under konstruktion, fler insatser kommer att fyllas på.

Individ- och familjeförvaltningen

Individ- och familjeförvaltningen erbjuder insatser till personer med psykiska funktionshinder enligt Socialtjänstlagens (SoL) intentioner. Personer med psykiska funktionshinder kan erbjudas följande insatser:

Sysselsättning

Aktivitetshuset Hamnen erbjuder meningsfull sysselsättning. Syftet är att bryta isolering, stödja brukarna att ta del av samhällets fritids- och kulturutbud samt erbjuda social träning.

Boendestöd

Boendestödet är ett pedagogiskt och psykosocialt vardagsstöd som utförs i den enskildes hem- och närmiljö. Stödet ska aktivt bidra till att öka brukarens självständighet, bryta isolering samt bidra till att brukaren återfår och vidmakthåller sina funktioner/förmågor.
Här kan du läsa mer om sysselsättning och boendestöd 

Personliga ombud

Personliga ombud arbetar helt på uppdrag av brukaren och arbetet består till stor del av att ”bygga broar” mellan brukaren och olika myndigheter som brukaren har kontakt med.
Här kan du läsa mer om personliga ombud

Korttidsboende och avslösning

Individ- och familjeförvaltningen erbjuder även korttidsboende och avlösning till barn och ungdomar utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Dessutom erbjuder man avlösare/ledsagare/personlig assistans till barn och ungdomar utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Här kan du läsa mer om korttidsboende och avlösare

Barn och ungdomshabilitering och handikappomsorg

Landskrona stad och Svalövs kommun bedriver tillsammans med Region Skåne habilitering och handikappomsorg för barn och ungdomar.
Här kan du läsa mer om habiliteringen

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten erbjuder hembesök om brukaren så önskar. Då tittar man bland annat på på brandvarnarförekomst, behov av boendesprinkler, räddningslakan i sängen och utrymningsmöjligheter och släckutrustning. Man tittar även på spisvakt.

Om du med funktionsnedsättning så önskar kan räddningstjänsten göra hembesök för att titta på brand och utrymningssäkerheten.

Kontaktar räddningstjänsten på telefonnummer 0418-47 07 00.

Omsorgsförvaltningen

Digitalisering

Landskrona stad ingår i ett  projekt som drivs av Kommunförbundet Skåne och finansieras av Europeiska socialfonden (ESF). Ett av projektets mål är att medarbetare inom vård- och omsorgsverksamheter i Sydsverige, som står inför en alltmer digitaliserad vardag, ska se möjligheterna med lösningar inom det digitala området. I framtiden kommer nytt digitalt teknikinnehåll att introduceras i allt högre takt inom vård och omsorg. Målet är även att utveckla en modell för hela verksamheten och främja ett långsiktigt och ständigt pågående lärande för våra anställda.

Här kan du läsa mer om vår digitalisering

Personlig assistans

Om du behöver stöd för att klara vardagslivet kan du ha rätt till personlig assistans. Det kan till exempel vara hjälp med att tvätta dig, äta, klä dig, kommunicera med andra eller något annat som kräver ingående kunskaper om dig och ditt funktionshinder. Personlig assistans är en rättighet du har för att kunna leva ett självständigt liv.

Här kan du läsa mer om personlig assistans

Ledsagarservice

För personer med funktionshinder finns möjlighet att söka ledsagare för att kunna promenera, besöka vänner, delta i kulturlivet eller i olika fritidsaktiviteter. Det kan också vara ett alternativ vid semesterresor.

Här kan du läsa mer om ledsagarservice

Kontaktperson

Kontaktperson är en medmänniska som kan beviljas som stöd i din dagliga livsföring. Kontaktpersonen kan underlätta för dig med funktionshinder att leva ett självständigt liv. Kontaktperson är också till för dig som saknar närstående eller inte själv på grund av nedsatt förmåga (såväl fysisk, psykisk eller social) kan ta kontakt med andra.

Här kan du läsa mer om kontaktpersoner

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet innebär att en person kommer hem och tillfälligt bistår dig som är funktionshindrad. Syftet är att göra det möjligt för anhöriga eller familjehemsföräldrar att få avlösning och kunna vila, genomföra egna aktiviteter eller göra ärenden utanför hemmet. Avlösarservice i hemmet kan också innebära omväxling för dig som har ett funktionshinder.

Här kan du läsa mer om avlösarservice i hemmet

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är en rättighet med två syften.
Kortidsvistelse ska ge den som har ett funktionshinder möjlighet till rekreation och miljöombyte. Den ska också ge anhöriga möjlighet till avlösning.

Korttidsvistelse kan därför till del ses som ett alternativ till avlösarservice. 

Korttidsvistelse kan erbjudas både som en regelbunden insats och som en lösning vid akuta behov. Den gäller för både barn och vuxna.

Här kan du läsa mer om korttidsvistelse

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna

Om du har behov av en personligt anpassad bostad kan du ha rätt till:

  • bostad med särskild service
  • annan särskilt anpassad bostad

Bostad med särskild service ska vara utformad efter individuella behov och tillgodose behoven av hjälp och stöd i boendet. I bostad med särskild service ska även ingå kultur och fritidsaktiviteter.

Här kan du läsa mer om bostad med särskild service

Daglig verksamhet

Utifrån ett individuellt perspektiv erbjuder vi inspirerande och utvecklande aktiviteter/sysselsättning för personer som är beviljade daglig verksamhet enligt Lag om stöd och service (LSS).

Syfte med verksamheten är att erbjuda daglig verksamhet utifrån individens önskemål, behov och resurser. Skapa förutsättningar för personlig utveckling, integrering och delaktighet i samhället.

Här kan du läsa mer om daglig verksamhet

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och serviceförvaltningen jobbar med att göra utemiljön tillgänglig för alla bland annat övergångställen, gång - cykelvägar och busshållplatser.

Här kan du läsa mer om tillgänglighet i utemiljön

Utbildningsförvaltningen

Barn och elever med funktionsnedsättning kan ha en egen resursperson i den omfattning som bedöms relevant efter behovet.

Barn och elever får tillrättalagt material och hjälpmedel.

Grundsärskolan har en träningsinriktning förlagd till en egen skolenhet Karlsundsskolan.

Skoldatatek

Utbildningsförvaltningen har startat ett kommunövergripande skoldatatek , där elever med läs- och skrivsvårigheter och/eller koncentrationssvårigheter kan prova ut alternativa lärverktyg.
Här kan du läsa mer om Skoldatateket

Hjälp vid läs- och skrivsvårigheter

Om du har läs- och skrivsvårigheter, kan du få hjälp hos vuxenutbildningen att öva upp din läs- och skrivfärdighet.
Här kan du läsa mer om hjälpen

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Tillgänglighetssamordnare  
Tillgänglighetssamordnare

Annika Cederwall

Medicinskt ansvarig för rehabilitering

0418-473960

annika.cederwall@landskrona.se

Senast uppdaterad av Josefine Skantz