Beslutsprocessen i Landskrona stad

Det kommunala självstyret ger stor frihet att bestämma om verksamheten. I varje nämnd måste ett ärende behandlas enligt vissa regler. Här följer en beskrivning av beslutsprocessen.

Ett ärende kommer in
Det kan vara en skrivelse från någon myndighet, ett företag, en privatperson, någon tjänsteman eller från någon annan nämnd inom staden.

Registrering/Diarieföring
Ärendet registreras (diarieförs) och får ett unikt diarienummer och ankomstdatum. Diarienumret används för att ha kontroll på respektive ärende och underlätta sökning, samt för att allmänheten ska kunna få information om vilka ärenden som kommit in.

Beredning
Ett underlag för beslut tas fram. Tjänsteman inom den egna nämnden kan bereda och lämna yttrande i ärendet. Ibland behövs synpunkter på ärendet från andra nämnder/instanser eller annan myndighet och då skickas det ut på remiss.

Kallelse
När ett ärende är färdigberett tas det upp på en ärendelista till sammanträde för aktuell politisk nämnd, kommunstyrelsen eller fullmäktige beroende på ärendets karaktär.

Nämndmöte/beslut/protokoll
Den aktuella nämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige sammanträder och fattar beslut i ärendet. Ett protokoll skrivs och justeras.

Expediering
Protokollsutdrag läggs in på ärendet och beslutet expedieras till berörda parter (förvaltning, myndighet) som verkställer beslutet.

Arkivering
Ärendet avslutas och arkiveras.

Exempel - Kulturnämnden

När kulturnämnden har önskemål om att förändra teaterbyggnaden, arbetar kulturförvaltningen fram ett förslag tillsammans med teknik- och serviceförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen.

Efter beslut i berörda nämnder behandlar kommunstyrelsen förslaget och föreslår kommunfullmäktige att godkänna förändringsarbetet och bevilja ekonomiskt bidrag till teaterbyggnadens förändring.

Ledamöterna i kommunfullmäktige har möjlighet att föreslå förändringar i kommunstyrelsens förslag. Det är alltså kommunfullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta ledande politiker  
Kontakta ledande politiker

Kommunfullmäktiges ordförande
Gunlög Stenfelt (Liberalerna)
0418-47 31 57
gunlog.stenfelt@landskrona.se

Kommunstyrelsens ordförande
Torkild Strandberg (Liberalerna)
0418-47 02 60
torkild.strandberg@landskrona.se

Kommunalråd
Torbjörn Brorsson (Moderaterna)
0418-47 02 43
torbjorn.brorsson@landskrona.se

Kommunalråd
Elvir Mesanovic (Miljöpartiet)
0418-47 02 98
elvir.mesanovic@landskrona.se 

Kommunalråd
Fatmir Azemi (Socialdemokraterna)
0418-47 03 28
fatmir.azemi@landskrona.se

Kommunalråd
Stefan Olsson (Sverigedemokraterna)
0418-47 46 25
stefan.l.olsson@landskrona.se

Chefssekreterare
Sandra Billström
0418-47 46 17
sandra.billstrom@landskrona.se

Senast uppdaterad av Matilda Wennberg