Starkt företagsklimat i Landskrona enligt nationell mätning

Landskrona stads service får grönt av företagarna. Det visar en nationell mätning som Sveriges kommuner och landsting presenterar.

Resultaten visas bland annat i färgerna grönt, gult respektive rött. Landskrona får grönt på fyra områden av fem möjliga, vilket är bäst i nordvästra Skåne. Enda undantaget är miljö- och hälsoskydd där företagarna efterlyser bättre service.

- Landskrona ska präglas av tillväxt och utveckling. Då är det avgörande att medborgare och företag bemöts på ett professionellt och effektivt sätt. Mätningen ger på fler områden väldigt bra resultat, medan den indikerar att miljösidan har mycket att jobba med, säger Torkild Strandberg (FP), kommunstyrelsens ordförande.

Företagare har i undersökningen bedömt att stadens arbete med bygglov och markupplåtelse, handläggning av serveringstillstånd samt brandtillsyn som är gott. Högsta poängen får Landskrona för sitt arbete med markupplåtelse.

- Att ha en hög servicenivå mot våra kunder är en självklarhet. Vi finns för Landskronas medborgare och inte tvärtom. Snabba, korrekta beslut och ett bra bemötande är grundbultar i det sätt jag ser på stadsbyggnadsförvaltningen, säger Börje Andersson (opol), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Det är första året som Landskrona stad har deltagit i företagsmätningen Insikt, som bedömer kommunernas service till företag.

- Resultatet visar att staden arbetar mycket bra med näringslivsfrågor. Jag har bett berörda förvaltningschefer ta fram ett åtgärdsprogram för att ytterligare lyfta servicen till befintliga och kommande företag i staden. Där har miljöförvaltningen en stor utmaning framför sig, säger Susanne Öström, stadsdirektör i Landskrona stad.

Resultaten för miljö- och hälsoskydd kommer att ligga till grund för den nysatsning på området som ska inledas. Undersökningen visar att företagarna anser att det finns utrymme för förbättringar på detta område. 

- Miljöarbetet är centralt. Vi måste arbeta nära företagarna för att bedriva ett gott och modernt miljö- och hälsoskyddsarbete. Miljöchefen som tillsattes idag, får uppdraget att göra denna resa tillsammans med dem som nyttjar våra tjänster, säger Lilian Håkansson (MP), miljönämndens ordförande.

Fakta om undersökningen:
Samtliga kommuner i nordvästra Skåne har gemensamt kommit överens om att delta i Insikt som genomförs av på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting.  En enkät har skickat ut till alla företagare som under 2012 varit i kontakt med Landskrona stad inom något/några av de fem myndighetsområdena. Varje myndighetsområde har betygsatts utifrån sex serviceområden; information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.
Denna undersökning mäter endast den del av företagsklimatet som kommunerna själva rår över. Enbart företagare som har haft myndighetsärenden hos kommunen besvarar enkäten.

Läs mer


Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad