Näringslivsstrategi

”Landskronas näringsliv ska präglas av ett ökat nyföretagande, fler nyetableringar och tillväxt i existerande företag.”

Detta är målet för Landskrona stads näringslivsarbete. Ett välmående näringsliv med tillväxt är en förutsättning för en positiv utveckling av Landskrona och är också ett av Landskrona stads prioriterade områden. Det övergripande målet är att antalet arbetstillfällen ska öka genom tillväxt i det befintliga näringslivet samt genom att nya företag startas eller flyttar hit. Fler anställda inom näringslivet bidrar till befolkningstillväxt och därmed ökad konsumtion och ökade skatteintäkter. Strategin har till syfte att staka ut riktningen för de insatser som krävs för att nå målet. 

För att kunna nå vårt kommunmål med ökat nyföretagande, fler nyetableringar och tillväxt i existerande företag har vi identifierat sju fokusområden som ligger till grund för strategin och de övergripande insatser som vi anser är nödvändiga för att konkretisera vart vi ska och hur vi ska nå målen.

  • Öka andelen kunskapsintensiva näringar

  • Satsa på näringar som gynnas av Landskronas unika fördelar

  • Skapa förutsättningar för tillväxt inom hållbar industri

  • Utveckla Landskrona som handels- och upplevelseplats

  • Stimulera till nyföretagande och innovation

  • Utveckla och stärka vårt företagsklimat

  • Profilera näringar med attraktionskraft

Näringslivsstrategin togs fram 2015 och en revidering pågår under 2020. Läs hela strategin 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad