Bygglov för olika branscher

I de flesta fall behöver ni bygglov för att bygga nytt, ändra en byggnad eller dess användning. Ska ni riva en byggnad behövs rivningslov. Ni kan även behöva tillstånd från andra myndigheter än bygglovsenheten när ni vill starta eller ändra en verksamhet.

Butiker

För att bygga nya butiker, inreda befintliga hus som tidigare varit något annat, dela upp en butik i flera butiker. Ni behöver även bygglov för att sätta upp skyltar.

Kontor

För att bygga nya kontorshus eller för att bygga till eller ändra fasader på befintliga byggnader. Eller inreda byggnader till kontor som tidigare använts till något annat. Även för att sätta upp skyltar på fasaden krävs bygglov.

Restaurang, kiosk, café och uteservering

För att uppföra nya byggnader, bygga till eller starta en restaurang i en lokal som tidigare använts till något annat. I vissa fall behövs även bygglov för uteservering. Ni behöver även bygglov för att sätta upp skyltar.

Skola och förskola

För att bygga nya skolor/förskolor eller för att inreda en befintlig lokal till skola/förskola som tidigare använts till annan verksamhet. Ni behöver även bygglov för att sätta upp skyltar på fasaden.

Tips och Råd

När ni startar en ny verksamhet/företag så finns det vissa delar man tittar på i bygglovet. Man ska uppfylla vissa krav som t.ex. Tillgänglighet, lämplighet och parkeringsplatser. Det finns även en hel del andra krav man ska uppfylla.

Tillgänglighet för funktionsnedsättande

När man ansöker om bygglov kontrolleras byggnaden så den uppfyller kraven för tillgänglighet. Man tittar på att lokalen/byggnaden uppfyller bestämmelserna om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Lämplighet

När handläggaren handlägger bygglovet ingår det att bedöma om byggnaden är lämplig för sitt ändamål. Syftet med detta är att skapa en bra miljö att vistas och arbeta i och för att värna om eventuella kulturhistoriska intressanta byggnader.

Parkeringsplatser

Parkeringsplatser är viktigt för de flesta verksamheter. Det gäller att ta fram tillräckligt med parkeringsplatser inom den egna fastigheten som ska finnas till kunder/besökare och arbetare. Viktigt att tänka på är att det ska finnas parkeringsplats för personer med nedsatt rörelseförmåga tillräckligt nära. Vid skolor och förskolor ska det även finnas fungerande hämta- lämna-lösning.

Tidsbegränsade lov

Många vill gärna placera kiosker, uteserveringar, återvinningsstationer o.s.v. på mark som är avsett för något annat enligt detaljplanen. För sådana projekt kan man söka om att få tidsbegränsat lov.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Rickard Persson