Avfallshantering

Avfall uppstår i alla verksamheter. Farligt avfall, enligt definitionen, förekommer dock inte i alla verksamheter. Trots detta kan det finnas avfall som är innebär risker för människors hälsa och för miljön.

I dagens samhälle ses avfall inte bara som sopor utan även som en resurs som kan tas tillvara. Genom att samla in avfall kan man återanvända saker eller återvinna materialet och utifrån det skapa nya saker utan att behöva ta mer av naturens tillgångar. På detta sätt är man sparsam med jordens begränsade resurser.

I stora drag ska avfallssorteringen för företag ske på samma sätt som för privata hushåll, det vill säga att man som företag ska sortera sitt avfall för att underlätta återanvändning och återvinning av materialet. Gentemot företag ställs dock högre krav på sorteringen än det gör på privata hushåll, och detta är också ett av de områden som miljöförvaltningens tillsynar. På LSRs hemsida finns en guide till hur man sorterar rätt.

Avfall som uppstår inom näringslivet ska däremot inte lämnas genom de system för avfallssortering som är avsedda för privatpersoner. Vi rekommenderar därför att ni skaffar er ett avtal med en avfallsentreprenör som kan hämta ert avfall. Läs mer under avfallstransporter längre ner.

Verksamheter som själva hanterar och bearbetar avfall räknas som miljöfarliga. Läs mer på sidan om miljöskydd om vad som gäller för miljöfarliga verksamheter.

Regler för avfallshantering finns i miljöbalkens åttonde kapitel och i avfallsförordningen. Läs här nedanför om några klargörande om farligt avfall.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Annika Rundblad