Miljöskydd

Alla som driver en verksamhet som kan medföra negativ påverkan på människors hälsa eller miljön ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet. Vissa verksamheter måste ha tillstånd innan de får startas, andra måste göra en anmälan. Tillsynsansvaret över miljöfarliga verksamheter är uppdelat mellan länsstyrelsen och miljönämnden.

I miljöbalken (1998:808) finns bestämmelser som bland annat rör miljöfarliga verksamheter av olika slag. Miljöfarliga verksamheter är alla verksamheter och åtgärder som kan ha någon påverkan på människor eller miljö genom t.ex. utsläpp, buller eller användning av mark, byggnader eller anläggningar. Exempel på miljöfarliga verksamheter är tryckerier, verkstäder, lantbruk, vindkraftverk, bensinstationer, avfallsverksamhet, tandläkarmottagningar, vägar samt tillverkare av t ex plast, kemiska produkter eller livsmedel. Det finns alltså en lång rad av olika typer av verksamheter som klassificeras som miljöfarliga på ett eller annat sätt.

Vissa typer av verksamheter behöver tillstånd innan de får påbörjas och andra måste anmälas till miljöförvaltningen innan de får starta. Rör det sig om mindre verksamheter krävs ibland varken tillstånd eller en anmälan. Vilka verksamheter som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt framgår i miljöprövningsförordningen (2013:251). Är ni osäkra om just er verksamhet omfattas av bestämmelserna är det bra om ni kontaktar miljöförvaltningen. Se också information om tillståndsplikt och anmälningsplikt längre ner på den här sidan.

Det industriavloppsvatten som avleds till spillvattennätet måste vara behandlingsbart i kommunens reningsverk och får inte innehålla något som kan ge negativa effekter på reningsverkets process, slam eller på recipienten. Detta regleras i de allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, ABVA. Läs mer på NSVA:s hemsida om industrispillvatten

Arbete i vatten, t.ex. anlägga en brygga, renovera en kaj eller någon åtgärd som kan ändra vattenståndet, definieras som vattenverksamhet. Generellt sett krävs det tillstånd för vattenverksamhet, men för vissa mindre åtgärder och arbeten räcker det med en anmälan. Det är länsstyrelsen som handlägger alla ärenden om vattenverksamhet och mer information om vattenverksamheter och tillståndsprocessen finns på deras hemsida om arbete i vatten.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rickard Persson