Tillsyn

Inom restaurangtillsyn kan man skilja mellan yttre tillsyn, inre tillsyn och förebyggande tillsyn.

Yttre tillsyn
Den yttre tillsynen utförs av alkoholhandläggaren. Den sker ofta individuellt men också i samverkan med polis, miljöförvaltning, skatteverket, räddningstjänsten etc. Målsättningen är att alla tillståndsinnehavare ska få minst ett tillsynsbesök per år. I stadens trygghetsavtal med polismyndigheten finns avtalat att minst fyra samordnande tillsynstillfällen per år ska genomföras. Cirka 8 serveringsställen hinner besökas på en sådan tillsynsrunda. Vid yttre tillsyn beaktas bland annat ordning, nykterhet, om publiken är ung, om legitimation tas, störningar, om mat erbjuds och hur kassan hanteras.

Inre tillsyn
Inre tillsyn bedrivs från skrivbordet genom samverkan med bland annat skatteverket, polis, kronofogde och bolagsverket.

Förebyggande tillsyn
Förebyggande tillsyn bedrivs ofta som en service- och informationsverksamhet gentemot branschen. Vi anordnar bland annat utbildning i ansvarsfull alkoholservering två tvådagarstillfällen årligen. Med hjälp av konsulter utbildas man i alkohollagen, alkoholens medicinska effekter, polisens roll, narkotika på krogen, policyarbete och konflikthantering.
Det hålls också regelbundna informationsträffar då samtliga myndigheter som berör branschen får berätta om sina krav och eventuella nyordningar

Tillsynsutredningar
Vid tillsyn kan det framkomma sådana omständigheter som ger anledning till administrativ åtgärd. De åtgärder som är tillämpbara är erinran, varning eller återkallelse. Också i sådana fall inhämtas synpunkter från respektive expertinstanser innan något förslag formuleras. I dessa fall beslutar ansvarig nämnd.

Tillsynsavgifter
I tillståndsverksamheten ingår att avgöra nivån på de tillsynsavgifter som branschen, enligt alkohollagen, ska betala. Tillsynsavgiften avgörs av de årliga restaurangrapporter där näringsidkarna redovisar sin omsättning.

Butikstillsyn
Tillsynen över butiker regleras av alkohollagen, tobakslagen samt läkemedelslagen. Liksom vad gäller serveringsställena finns en målsättning att samtliga försäljningsställen för folköl, tobak och nikotinläkemedel ska ha minst ett tillsynsbesök årligen.
Vid dessa besök kontrolleras försäljning, skyltning och huruvida det finns aktuella egentillsynsprogram, vilket man enligt respektive lagstiftning är skyldig att upprätta.
Även vad gäller butikstillsyn tillämpas samordnad tillsyn. Denna sker huvudsakligen i samverkan med polisen och miljöförvaltningen.

Tillsynsmyndigheter

  • Statens folkhälsoinstitut ansvarar för tillsynen på riksnivå.
  • Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen på länsnivå.
  • Kommunens tillståndsverksamhet ansvar för tillsynen, operativt och administrativt på kommunal nivå.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Tillståndsenheten  
Tillståndsenheten

Utredningssekreterare

Karin Elgelin

Telefon: 0418-47 02 15

Mejl:karin.elgelin@landskrona.se

 

Senast uppdaterad av Maria Kvist