Tobakstillstånd

Tillståndsplikt för försäljning av tobak

Riksdagen har röstat igenom en ny lag, Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Från och med den 1 juli 2019 måste du ansöka om tillstånd och den ansökan prövas av kommunens tillståndsenhet innan du får tillstånd att sälja tobak.

Bland övriga förändringar märks minsta storlek för snusförpackningar som ska vara minst 20 portioner.

Obs! För dig som säljer elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare gäller att det även framöver räcker med en anmälan till kommunen.

Egenkontrollprogram

Om restaurangen eller affären säljer tobak, folköl och e-cigaretter samt påfyllningsbehållare ska det finnas ett egenkontrollprogram.

Ett egenkontrollprogram innebär att du som näringsidkare ska skriva ner butikens rutiner för att förhindra försäljning till minderåriga samt hur butiken i övrigt arbetar för att följa lagarna.

Det ifyllda egenkontrollprogrammet ska finnas på försäljningsstället och en kopia skickas till tillståndsenheten. Det är viktigt att ägaren eller ansvarig för försäljningsstället regelbundet informerar de anställda om reglerna som gäller vid försäljning av tobak, folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Prövningen

Kommunen prövar ansökningarna och beviljar tillstånd. Endast den som bedöms som personligt och ekonomiskt lämplig och som bedöms kunna driva verksamheten enligt lag får beviljas tillstånd.

Vid prövning av partihandlare måste kommunen inhämta yttrande även från tull.

Vid prövningen av detaljhandlare inhämtas yttrande från polis. Ni måste själva begära yttrande från Skatteverket gällande bolaget, dess ägare och firmatecknare samt gällande andra personer med betydande inflytande. Bilagorna ni ska skriva under och maila till Skatteverket finns på hemsidan under själva ansökningsblanketten.

Ni måste också kontakta Kronofogden och begära uppgifter på samma bolag och personer som ovan. Dessa skickar ni sedan tillsammans med ansökan.

Hyreskontrakt och uppgift om skulder på bolag samt på personer med betydande inflytande ska inges i kopia med ansökan.

Avgifter

Kommunen tar ut en ansökningsavgift från den som söker tillstånd och en årlig tillsynsavgift av den som säljer tobak. Det är kommunfullmäktige i Landskona stad som beslutar om avgifterna.

Handläggningstid

Handläggningen påbörjas när alla handlingar har kommit in till kommunen och ansökningsavgiften är betald. Kommunen ska besluta inom fyra månader, men vanligtvis är handläggningstiden kortare.

Vad händer efter att du har fått ett tillstånd?

Det är viktigt at verksamheten fortsätter att följa lagar och regler även efter att tillstånd beviljas. Kommunen och Polismyndigheten kan när som helst kontrollera verksamheten. Detta kallas för tillsyn. En tillsyn kan ske genom att kommunen eller Polismyndigheten besöker verksamheten. Det kan även ske genom att kommunen kontrollerar verksamheten utan att göra ett besök genom att till exempel begära in uppgifter från Skattemyndigheten och/eller Polismyndigheten.

Spårbarhet och säkerhetsmärkning

Alla styckförpackningar med tobaksvaror ska vara försedda med en säkerhetsmärkning. Märkningen ska göra det lättare att avgöra om varorna är äkta eller inte och motverka illegal handel med tobak. Det krävs att du som säljer tobak har en id-kod för att du ska få hantera tobaken. Det innebär bland annat att du inte får ta emot tobaksleveranser om du inte har en id-kod.

Ändringar i verksamhet

Sker förändringar i verksamheten ska detta omedelbart anmälas till tillståndsenheten. Med ändringar menas bland annat ägarbyte, förflyttning av verksamheten, byte av organisationsnummer, telefonnummer eller e-postadress. Beroende på vilken typ av ändring det rör sig om kan kommunen ta ut olika avgifter.

Skyltning

Det ska finnas en dekal/klistermärke i butiken som anger vilken åldersgräns som gäller vid försäljning av tobak, försäljning av folköl samt e-cigaretter. Dekalen ska finnas vid disken och det rekommenderas att det även finns en dekal på ytterdörren och en där tobak och folköl är placerad i butiken.

Marknadsföring

Enligt lagen får marknadsföringen inte vara påträngande, uppmanande eller uppsökande. Det betyder att den inte får locka till köp genom exempelvis extrapriser. Marknadsföringen får endast placeras i butiken invid där tobak och folköl säljs.

Reklamen får inte heller vara dominerande, det vill säga att den exempelvis inte får täcka stora delar av butikens väggar.

När det gäller tobak får det inte finnas någon reklam på utsidan av butiken. Reklamen inne i butiken ska placeras så att den inte är synlig från utsidan av försäljningsstället.

Ansvar

Tänk på att det är du som butiksägare som bär ansvaret för att marknadsföringen är tillåten.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Tillståndsenheten

Utredningssekreterare

Karin Elgelin

Telefon: 0418-47 02 15

Mejl: karin.elgelin@landskrona.se

Ansökningsblanketter  
Ansökningsblanketter

Senast uppdaterad av Maria Kvist