Inköp

Inköpsavdelningen inom Landskrona stad är en del av stadsledningsförvaltningens organisation och är stadens specialkompetens inom inköps- och upphandlingsområdet.

Inköpsavdelningen ansvar för hela anskaffningsprocessen (från behov till slutleverans) med sikte på en bra och hållbar affär för staden.

Inköpsavdelningen genomför koncern- och stadsövergripande samt förvaltningsspecifika upphandlingar. Alla upphandlingar med ett värde över 100 000 SEK görs i Stadens upphandlingssystem.

En del av inköpen görs genom avrop från nationellt eller regionalt upphandlade ramavtal från SKL Kommentus, Kammarkollegiet, Husbyggnadsvaror HBV Förening och Kommunförbundet Skåne. Avtalen avser både varor och tjänster, exempelvis kontorsmöbler, resor, bemanningstjänster med flera.

Inköpsverksamheten inom Landskrona stad ska följa de grundläggande EU-rättsliga principerna om transparens, proportionalitet, icke-diskriminering, likabehandling och ömsesidigt erkännande. Lagen om offentlig upphandling (LOU) styr mer i detalj hur upphandlingar ska skötas. Utöver att följa de grundläggande principerna och gällande lagstiftning ska Landskrona stads upphandlingar också utföras i enlighet med vår policy. Denna hittar du under fliken "Regelverk".

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Inköpsavdelningen  
Kontakta Inköpsavdelningen

Inköpschef
Vakant

Entreprenadupphandlare
Stina Öberg
0418-47 32 91
stina.oberg@landskrona.se

Upphandlare
Glenn Ekvall
0418-47 00 46
glenn.ekvall@landskrona.se

Upphandlare
Evin Aslan
0418-47 01 71
evin.aslan@landskrona.se

Entreprenadupphandlare/upphandlare
Pamela Ciardella
0418-47 00 49
pamela.ciardella@landskrona.se

Upphandlare
Felicia Linné
0418-47 01 72
felicia.linne@landskrona.se

Upphandlare
Julian Holm
0418-47 01 49
julian.sciarrattaholm@landskrona.se

Upphandlare
Ajen Mohammed
0418-47 45 29
ajen.mohammed@landskrona.se

Upphandlingsassistent
Gina Bergström
0418-47 01 73
gina.bergstrom@landskrona.se

Läs mer om regler vid upphandling  
Läs mer om regler vid upphandling
 

Senast uppdaterad av Glenn Ekvall