Om förskolan

Vi på Glumslövs förskola vill ge ALLA barn en bra och trygg grund att stå på i sin utbildning, vi vill skapa härliga, lärorika och bestående minnen tillsammans med just era barn.

Utbildningen på Glumslövs förskola eftersträvar likvärdighet, där varje individ ges möjlighet att utvecklas, leka, lära och utmanas efter egen förmåga, intresse, nyfikenhet och lusten att lära. Barnens lärprocesser sker ständigt i samspel med engagerade pedagoger och andra barn på förskolan. Vikten läggs på att ge barnen olika verktyg till att kunna kommunicera och lyckas, vilket i högsta grad gynnar deras språkutveckling. Pedagogernas roll är att vara en nyfiken medupptäckare som tryggt finns vid varje individs sida.

Vår förskola är en plats för demokratiska värden och processer, där barnens delaktighet och inflytande har en central roll. Vi pedagoger är nyfikna, lyhörda och intresserade i våra möten med barnen och låter detta ligga till grund för utformandet av våra lärmiljöer både inne och ute. Lärmiljöerna i vår verksamhet är av varierande karaktär och är ständigt föränderliga efter barnens behov, intresse och nyfikenhet.
Undervisningen som barnen möter i sin utbildning är mångsidig, anpassad och riktad så att barnen kan inhämta nya kunskaper, få en förståelse samt en förtrogenhet kring det som de lär sig. Pedagogernas medvetna val av undervisningsmetoder tar sin utgångspunkt i vår läroplan Lpfö-18. Genom att vi kontinuerligt dokumenterar, reflekterar och analyserar vårt arbete kan vi planera och utveckla verksamheten vidare framåt och på så vis skapa en högre måluppfyllelse och kvalité i vår verksamhet.

Glumslövs förskola omfattar idag 12 avdelningar, som är fördelade på sex 1–3 års avdelningar och sex 3–5 års avdelningar. Vi är Grön flagg certifierade, vilket medför att det praktiska miljöarbetet faller sig naturligt för oss. Barnen medverkar självklart i detta gedigna arbete genom att de källsorterar, komposterar, odlar och återanvänder material för att bidra till en hållbar utveckling. Våra sex 3–5 års avdelningar är anslutna till Friluftsfrämjandets ”I Ur och Skur”. Vi använder dagligen vår närmiljö som ett extra rum att leka och lära i. Utevistelsen medför att barnen dagligen berikas med kunskaper, ord och begrepp samt får en ökad förståelse för naturen, dess invånare och kretslopp.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Glumslövs förskola