Om förskolan

På Härslövs förskola arbetar vi för att skapa en trygg, lustfylld och stimulerande start på ditt barns utbildning.
Förskolans storlek gör det möjligt att skapa nära relationer mellan pedagoger, barn och vårdnadshavare.
Barnen är olika individer och det är därför viktigt att deras olikheter tas tillvara och blir till styrkor.
Alla barn ska ges möjlighet till en likvärdig utbildning där det skapas förutsättningar för att leka, lära och utvecklas.
Vi ger dem möjlighet att prova, utforska och reflektera tillsammans med andra barn och engagerade pedagoger.
Barnens utforskande ligger till grund när vi skapar våra lärmiljöer där barnen får förundras, utmanas och mötas i sin nyfikenhet.
På förskolan bedrivs undervisning som är anpassad till de barn som finns i verksamheten.
Undervisningen är varierad och ger möjlighet till lärande inom samtliga målområden i läroplanen, undervisningen ska utgå i från barnens intressen.
I vår undervisning har vi ett tydligt fokus på barnens språkutveckling, detta skapar bra förutsättningar för att barnen utvecklar sina kommunikativa förmågor.
I Härslöv ligger förskola och skola på samma plats. Förskolan har tre avdelningar, två med åldersfördelning 1-3 år och en med 3-5 år.


Förskolans ska vara en plats för demokratiska värden och processer, där barnens delaktighet och inflytande är på riktigt.
Vi är alla olika individer och det är därför viktigt att våra olikheter tas tillvara och blir till styrkor. På förskolan ska varje barn få lära och utvecklas tillsammans med andra barn och engagerade pedagoger.
På förskolan ska det bedrivas en undervisning som är anpassad till de barnen som finns i verksamheten.
Undervisningen ska vara varierad och ge möjlighet till lärande inom samtliga målområden i läroplanen, undervisningen ska utgå i från barnens intressen.
Undervisningsmetoderna ska vara anpassade och riktade så att barnen kan få nya kunskaper en förståelse och en förtrogenhet kring det som de lär sig.
Barnen ska få prova, utforska och reflektera de ska få möta utmaningar och på ett lustfyllt sätt möta sin omvärld.
För att fånga och ta tillvara på barnens intresse och nyfikenhet krävs det nyfikna pedagoger som är lyhörda i sitt möte med barnen.
Genom att kontinuerligt dokumentera, reflektera och analysera sitt arbete kan man planera och utveckla verksamheten.
Det är en förutsättning för att vi ska kunna följa barnens lärande och skapa en högre måluppfyllelse för verksamheten.
                                                                                                             

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Här finns vi  
Här finns vi

Senast uppdaterad av Härslövs förskola