Hiss

En nyinstallation av hiss (nytt hisschakt) eller ändringar i det befintliga hisschaktet som innebär ändring av bärande konstruktion behöver en anmälan till Stadsbyggnadsförvaltningen. Att ändra hissens användningsområde så att hissen till exempel ändras från personhiss till varuhiss bedöms också vara en så kallad väsentlig ändring som behöver anmälan. Att byta hissmaskineri eller hisskorg som inte innebär påverkan på schakt är inte anmälanpliktiga åtgärder.

Bostäder ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga. För nybyggnad av flerbostadshus innebär det bland annat att det behövs hiss om byggnaden har fler än två våningar. Om det finns bostäder som inte nås via markplanet ska det vara möjligt att utan svårighet installera hiss i efterhand.

Tänk på att hissar ska besiktigas en gång om året. Det gäller alla hissar utom plattformshissar som bara går till max två bostäder och trapphissar.

Reglerna för hissar finns i Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338) och fler bestämmelser finns i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och andra motordrivna anordningar (BFS 2012-11).

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Relaterad information  
Relaterad information