Krav på tillgänglighet

Stadsbyggnadsnämnden har tagit fram riktlinjer för uppfyllande av plan- och bygglagens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga vid tillkommande lägenheter i befintliga byggnader.

Plan- och bygglagen ställer krav på att en byggnad skall vara lämplig för sitt ändamål, ha en god form-, färg- och materialverkan, och vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Dessa krav gäller inte bara i nybyggnad utan även vid ombyggnad eller annan ändring. Undantag kan bara göras om det finns starka kulturhistoriska, tekniska eller ekonomiska skäl eller i fråga om arbetslokaler om kraven är obefogade med hänsyn till arten av verksamhet, i fritidshus med högst 2 lägenheter och i en- och tvåbostadshus om det med hänsyn till terrängen inte är rimligt att uppfylla kraven. 

En stor del av lokalerna och bostäderna i kommunen är i dagsläget inte tillgängliga eller användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Här finns dessutom en stor mängd byggnader med stora kulturhistoriska och miljömässiga värden. Med tiden har familjestrukturerna ändrats varför det befintliga lägenhetsbeståndet inte motsvarar dagens behov och efterfrågan. Hittills har uppskattningsvis en handfull ombyggnadsärenden inkommit per år där åtgärdernas omfattning, byggnadernas kulturhistoriska värden påkallat behovet av att göra undantag från lagkraven. Det finns skäl att anta att det är en utveckling som kommer att fortsätta även i framtiden, från stora hushåll till mindre. Riktlinjerna tas fram för att förenkla och tydliggöra stadsbyggnadsnämndens ställningstagande i kommande ärenden där en avvägning mellan tillgänglighetskrav och kulturhistoriska, tekniska eller ekonomiska värden måste ske.

Om installation av hiss eller andra hjälpmedel skulle innebära en förvanskning av särskilt (kulturhistoriskt eller miljömässigt) värdefulla byggnader och vara oskäligt med hänsyn till byggnadens tekniska eller ekonomiska förutsättningar får vid ombyggnad av flerbostadshus ytterligare lägenheter skapas endast under förutsättning att minst samma antal vid tidpunkten icke tillgängliga eller användbara lägenheter görs tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och under förutsättning att möjligheten att i framtiden installera hiss inte byggs bort.

Ärenden som innebär att ytterligare bostäder eller lokaler skapas utan att tillgänglighets- eller användbarhetskraven uppfylls skall beslutas av Stadsbyggnadsnämnden.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.