Olika sätt att ansöka

Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller anmälan.

Bygglov

Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar. Bygglov krävs även för vissa andra anläggningar än byggnader. Inom detaljplanelagt område krävs också bygglov för skyltar och ljusanordningar.

Bygglovsbefriade åtgärder

Vissa åtgärder som normalt kräver bygglov är bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus och för ekonomibyggnader. Vissa av de bygglovsbefriade åtgärderna för en- och tvåbostadshus kräver anmälan.

Tidsbegränsat bygglov

Byggnadsnämnden får besluta om tidsbegränsat bygglov för åtgärder som är avsedda att pågå under en begränsad tid.

Bygglov för ändamål av säsongskaraktär

En åtgärd som är av säsongskaraktär och som upprepas varje säsong under flera år i följd kan få ett bygglov för ändamål av säsongskaraktär.

Rivningslov

För att riva byggnader eller delar av byggnader kan det krävas rivningslov. Istället för rivningslov krävs det ibland en anmälan till byggnadsnämnden. För vissa byggnader krävs varken rivningslov eller anmälan.

Marklov

Schaktningar eller fyllningar kan kräva marklov. Marklov kan även krävas för trädfällning och skogsplantering.

Anmälan

En åtgärd som inte behöver lov kan kräva anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig. Exempel på sådana åtgärder är ändring av byggnaders konstruktion eller planlösning och installation av eller ändring av tekniska installationer i byggnader.

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked kan sökas för att få besked om en åtgärd kan tillåtas på en viss plats.

Ändrad lovplikt i detaljplan och områdesbestämmelser

I detaljplan och områdesbestämmelser är det i vissa fall möjligt att föra in bestämmelser som minskar eller utökar den generella lovplikten inom hela eller delar av ett område.

Åtgärder får inte strida mot lov, detaljplan eller områdesbestämmelser

Åtgärder som avser byggnadsverk, tomter eller allmänna platser ska genomföras så att de inte strider mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller eller mot det lov som har getts för åtgärden. De bygglovsbefriade åtgärderna får dock utföras i strid mot detaljplan eller områdesbestämmelser.

 

 

 

 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Här finner du exempel på ritningar  
Här finner du exempel på ritningar
Kontakta stadsarkitektavdelningen  
Kontakta stadsarkitektavdelningen

Stadsarkitektavdelningens telefon 0418-47 32 00 är öppen måndag-fredag mellan kl. 9-12 och 13-15

 

 

Petter Eiring
Stadsarkitekt och avdelningschef
petter.eiring@landskrona.se

Linda Warming
Bitr. stadsarkitekt
linda.warming@landskrona.se

Mathias Fuchs
1:e byggnadsinspektör
mathias.fuchs@landskrona.se

Richard Ekman
Byggnadsinspektör
richard.ekman@landskrona.se

Anna Wallden
Bygglovshandläggare
anna.wallden@landskrona.se

Susanne Lundquist
Bygglovhandläggare
susanne.lundquist@landskrona.se

Marika Brockie
Bygglovhandläggare
marika.brockie@landskrona.se