När krävs det en anmälan ?

För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid:

 • rivning av en byggnad eller en del av en byggnad,
 • nybyggnad eller tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i en detaljplan eller i områdesbestämmelser
 • ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt,
 • installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader,
 • installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt,
 • ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad,
 • underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som beslutats med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter,
 • nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk,
 • uppförande eller tillbyggnad av ett komplementbostadshus på max 25 m2,
 • uppförande eller tillbyggnad av en komplementbyggnad på max 25m2,
 • ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus på max 25 m2,
 • tillbyggnad på max 15 m2,
 • byggande av högst två takkupor, eller
 • inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Boverket har tagit fram allmänna råd om vad som avses med väsentlig ändring av eldstad, rökkanal och ändring som väsentligt påverkar brandskyddet. Där finns exempel på vilka åtgärder som Boverket anser är anmälningspliktiga.
BFS 2013:13 VÄS 2

Om rivningsmaterial antas uppkomma

Om det vid anmälningspliktiga byggnadsåtgärder kan antas uppkomma rivningsmaterial som innehåller sådant farligt avfall som avses i plan- och bygglagen eller miljöbalken ska detta framgå av anmälan.

Avfallsförordningen (2011:927) 3 §, 12-13, bilaga 1 och 4

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta stadsarkitektavdelningen  
Kontakta stadsarkitektavdelningen

Stadsarkitektavdelningens telefon 0418-47 32 00 är öppen måndag-fredag mellan kl. 9-12 och 13-15

 

 

Petter Eiring
Stadsarkitekt och avdelningschef
petter.eiring@landskrona.se

Linda Warming
Bitr. stadsarkitekt
linda.warming@landskrona.se

Mathias Fuchs
1:e byggnadsinspektör
mathias.fuchs@landskrona.se

Richard Ekman
Byggnadsinspektör
richard.ekman@landskrona.se

Anna Wallden
Bygglovshandläggare
anna.wallden@landskrona.se

Susanne Lundquist
Bygglovhandläggare
susanne.lundquist@landskrona.se

Marika Brockie
Bygglovhandläggare
marika.brockie@landskrona.se