När krävs det inte lov ?

Vissa åtgärder som normalt kräver bygglov är bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus och för ekonomibyggnader om de uppfyller vissa villkor som exempelvis mått och placering. Vissa av de bygglovsbefriade åtgärderna för en- och tvåbostadshus kräver anmälan.

Bygglovsbefriad skyddad uteplats

Det krävs normalt bygglov för murar och plank. Det krävs dock inte bygglov för att anordna en skyddad uteplats med mur eller plank vid en- och tvåbostadhus.

Bygglovsbefriat skärmtak

Det krävs normalt bygglov för skärmtak eftersom det antingen är en nybyggnad eller tillbyggnad. För en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra små byggnader krävs dock inte bygglov för att bygga ett eller flera skärmtak. Den sammanlagda arean på de skärmtak som uppförts på tomten utan bygglov får inte överskrida 15 m². Skärmtaket kan vara över en skyddad uteplats vid en bostad eller över en altan, balkong eller entré.

Bygglovsbefriad komplementbyggnad max 15 m², så kallad friggebod

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av en- och tvåbostadhus uppföra en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar som har uppförts på tomten får inte vara större än 15 m².

Bygglovsbefriad tillbyggnad utanför detaljplan

Det krävs i de flesta fall bygglov för att göra tillbyggnad. Utanför område med detaljplan får man under vissa förutsättningar göra små tillbyggnader till en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader utan att det kräver vare sig bygglov eller anmälan till byggnadsnämnden.

Bygglovsbefriad komplementbyggnad utanför detaljplan

Utanför område med detaljplan får man under vissa förutsättningar uppföra en komplementbyggnad till en- och tvåbostadshus utan att det kräver vare sig bygglov eller anmälan till byggnadsnämnden. Komplementbyggnaden ska vara fristående och placeras i omedelbar närhet av bostadshuset.

Bygglovsbefriat komplementbostadshus eller komplementbyggnad max 25 m², så kallat attefallshus

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av en- eller tvåbostadhus uppföra en eller flera fristående komplementbostadshus eller komplementbyggnader, så kallade attefallshus. Den sammanlagda byggnadsarean av alla attefallshus som uppförs på tomten får inte vara större än 25 m². Denna åtgärd kräver en anmälan samt att man erhåller ett startbesked innan man börjar bygga.

Bygglovsbefriad tillbyggnad max 15 m²

Det krävs i de flesta fall bygglov för att göra en tillbyggnad. Det krävs dock inte bygglov för att göra högst en tillbyggnad på max 15 m² på en- eller tvåbostadhus. Denna åtgärd kräver en anmälan samt att man erhåller ett startbesked innan man börjar bygga.

Bygglovsbefriade takkupor

Det krävs i de flesta fall bygglov för takkupor eftersom dessa räknas som en tillbyggnad. I vissa fall krävs dock inte bygglov för att bygga takkupor på en- eller tvåbostadhus. Denna åtgärd kräver en anmälan samt att man erhåller ett startbesked innan man börjar bygga.

Inreda ytterligare en bostad utan bygglov

Det krävs inte bygglov för att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad. Denna åtgärd kräver en anmälan samt att man erhåller ett startbesked innan man börjar bygga.

Byggprocessen för vissa bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan

För de bygglovsbefriade åtgärderna Attefallshus, tillbyggnad 15 m² samt inreda ytterligare en bostad krävs att en anmälan görs till byggnadsnämnden och att startbesked lämnas innan åtgärden får påbörjas. Detta gäller även för nybyggnad och tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i detaljplan eller områdesbestämmelser. Stadsbyggnadsnämndens handläggning av anmälan för dessa åtgärder är mer omfattande än för vanliga anmälningspliktiga åtgärder.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta stadsarkitektavdelningen  
Kontakta stadsarkitektavdelningen

Stadsarkitektavdelningens telefon 0418-47 32 00 är öppen måndag-fredag mellan kl. 9-12 och 13-15

 

 

Petter Eiring
Stadsarkitekt och avdelningschef
petter.eiring@landskrona.se

Linda Warming
Bitr. stadsarkitekt
linda.warming@landskrona.se

Mathias Fuchs
1:e byggnadsinspektör
mathias.fuchs@landskrona.se

Richard Ekman
Byggnadsinspektör
richard.ekman@landskrona.se

Anna Wallden
Bygglovshandläggare
anna.wallden@landskrona.se

Susanne Lundquist
Bygglovhandläggare
susanne.lundquist@landskrona.se