Kontrollansvarig och byggherre

När du ansöker om bygglov måste du ange byggherrens namn och vem som är kontrollansvarig för åtgärden.

Anledningen till att det redan i bygglovsansökan ska framgå vem som är byggherre respektive kontrollansvarig är att kommunen ska kunna vara säker på att nödvändiga kontroller utförs och för att det ska vara tydligt vem som ansvarar för vad.

Byggherre

Byggherre är enligt lagen “den som för egen räkning utför eller låter utföra till exempel byggnadsarbeten”. Vill du till exempel bygga om ditt hus är det alltså du som är byggherre, även om du kanske tar hjälp av ett byggföretag för att göra det. Det är alltid du som byggherre som är sökande till bygglovet och den som skriver på ansökan. Det är också byggherren som har det yttersta ansvaret för att det som byggs uppfyller de normer och bestämmelser som gäller.

Byggherren ansvarar för att kontroller görs i tillräcklig omfattning och för att en certifierad kontrollansvarig utses.

Kontrollansvarig

Som en garanti för att byggherren har tillgång till tillräcklig kunskap och erfarenhet för att uppfylla de krav som gäller, ska byggherren utse en kontrollansvarig i sin bygglovsansökan.

Om du behöver en kontrollansvarig eller inte beror på hur stor byggnaden/ändringen är och hur komplicerad åtgärden är. 

Den kontrollansvarige ska vara certifierad för uppgiften och ska bland annat biträda byggherren med att ta fram ett förslag till kontrollplan, samt se till att den och de bestämmelser och villkor som gäller följs. Den kontrollansvarige ska även delta i tekniska samråd, besiktningar, kontroller och stadsbyggnadsnämndens arbetsplatsbesök på ditt bygge.

Den kontrollansvariges uppgift är inte att leda arbetet, utan han eller hon ska övervaka att kontrollen av samhällskraven uppfylls.

Den kontrollansvarige bör kopplas in på byggprojektet så tidigt som möjligt och ska alltså anmälas till stadsbyggnadsförvaltningen i samband med att du ansöker om bygglov.

På Boverkets webbplats kan du söka efter certifierade kontrollansvariga.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Anette Drivmo