Så här söker du bygglov

Här beskrivs hur du går tillväga för att söka bygglov, rivningslov och/eller marklov.

Åtgärder som behöver bygglov, rivningslov och/eller marklov regleras i 9 kap. plan – och bygglagen (PBL).

Ansökan

När du söker bygglov, rivningslov och/eller marklov så ska du använda dig av ansökningsblankett för bygglov.

Blanketten ska innehålla uppgifter om dina (byggherrens) person- eller organisationsnummer, namn och adress, fastighetens beteckning, vad ansökan avser och när arbetena ska påbörjas. Om det behövs en kontrollansvarig så ska du föreslå en sådan. Vid annan fakturamottagare än sökande så behöver du bifoga en fullmakt. 

 

Handlingar

Förutom ansökningsblanketten bör du skicka med relevanta handlingar. Vilka handlingar som är aktuella för just din åtgärd kan variera beroende på bland annat projektets omfattning. 

Generellt kan det sägas att ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda så att det tydligt framgår vad du vill göra. Vi behöver en omgång av alla ritningar – du får gärna skicka dem digitalt till oss. För att underlätta handläggningen bör det kontrolleras med en linjal att ritningarna är ritade och utskrivna i rätt skala innan de skickas in. 

Ritningar på befintliga fastigheter finns i vårt arkiv på Stadsbyggnadsförvaltningen. 

Skicka ansökan till

Landskrona stad
Stadsbyggnadsförvaltningen
Stadsarkitektavdelningen
261 80  LANDSKRONA

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.