Strandskydd

Stränderna vid kusten, sjöar och vattendrag är viktiga naturområden för både människor, växt- och djurliv. Tack vare strandskyddet kan vi promenera längs stränderna, bada och fiska. Strandskyddet är också till för djur och växter som lever på och nära stränderna eller i vattnet.

Regler för strandskydd
Strandskyddet är generellt 100 meter från strandkanten. På vissa platser är det utökat till 300 meter. Strandskyddet gäller både in mot land och ut i vattnet och inkluderar alltså även miljön under vattnet.

Inom den strandskyddade zonen är det förbjudet att:

  • Bygga nya byggnader.
  • Ändra befintliga byggnader eller anläggningar eller utföra anordningar så att de hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas i ett område som tidigare varit tillgängligt.
  • Utföra grävning eller andra förberedelsearbeten för byggnader eller andra anläggningar.
  • Utföra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, till exempel fälla träd, gräva eller gödsla.

Här kan du se en interaktiv webbutbildning som på ett enkelt vis berättar om varför vi har strandskydd, vilka regler som finns och hur du gör om du vill vidta en åtgärd på strandskyddat område

Strandskyddsdispens kan endast ges om följande förutsättningar är uppfyllda:

  • Det måste finnas särskilda skäl.
  • Syftet med strandskyddet får inte påverkas, det vill säga djur- och växtlivet får inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområdet får inte försämras.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.