Restauranger, kiosk och uteserveringar

För att bygga nya byggnader och inreda befintliga hus för restauranger eller kiosker som tidigare varit något annat behövs bygglov. Exempelvis behövs bygglov för att ändra användning från butik till restaurang.

Om bygglov inte kan ges för den ändrade användningen eller för en kiosk på parkmark kan ibland tidsbegränsat bygglov vara ett sätt att pröva verksamheten på en ny plats.

Skyltar

För att sätta upp skyltar behövs också bygglov. Staden har tagit fram riktlinjer för skyltning i Landskrona för att underlätta för alla som vill sätta upp skyltar, se Landskrona stads riktlinjer för skyltar.

Ytterligare tillstånd och regler

Uteserveringar

Uteserveringar skall utformas så att de uppfattas som tilltalande och välkomnande inslag i stadsbilden. Uteserveringar skall vara tillgängliga för alla och utrymme för fri passage på gångytor skall finnas. 

Upplåtelse av allmän platsmark

Gator, gångbanor, parker och torg är i huvudsak offentliga platser d.v.s platser som tillhör alla. Offentliga platser ska nyttjas för att staden ska fungera. Tillstånd söks hos Polismyndigheten som tar ut en ansökningsblankett och beviljar tillstånd. Markupplåtelseavgift eller hyra tillkommer för användning av offentlig mark enligt taxa som antagits av Landskrona stad. Läs mer under Tillstånd offentlig platsmark.

Serveringstillstånd

Enligt alkohollagen krävs serveringstillstånd för att få sälja och servera starköl, sprit, vin och andra alkoholhaltiga drycker i de flesta sammanhang.

Tillståndsenheten som ansvarar för serveringstillstånden tillhör individ- och familjeförvaltningen.

Länk till Serveringstillstånd.

Livsmedelskontroll

Om du bedriver regelbunden livsmedelshantering måste du vara registrerad hos miljöförvaltningen som kontrollerar att hanteringen sköts på ett korrekt sätt. Ett system för egenkontroll ska också finnas hos alla verksamheter som hanterar livsmedel. Målet är att alla livsmedel ska vara säkra att äta och ha rätt märkning och sammansättning.

Länk till miljöförvaltningen angående livsmedel och serveringstillstånd .

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Rickard Persson