Vad kostar en lantmäteriförrättning ?

Vid standardförrättningar erbjuds sakägarna en överenskommelse om ett fast pris. När det inte är möjligt att ge fast pris eller om sakägaren så önskar debiteras förrättningen enligt löpande räkning efter antalet nedlagda timmar.

Priset avgörs av förrättningens omfattning, det vill säga typ av förrättning och berörda fastigheters storlek med mera. Det kan också finnas problem och svårigheter som gör att förrättningen tar längre tid, exempelvis outredd fastighetsindelning, oklara plan- eller bebyggelseförutsättningar, belastande rättigheter, tekniska svårigheter vid mätning eller att sakägarna inte är överens.

Vid löpande pris gäller normalt följande timpriser:

Förrättningslantmätare: 1700 kr/timme
Biträdande handläggare: 800 kr/timme

Debiteringen följer statliga Lantmäteriets föreskrifter om avgifter vid lantmäteriförrättningar, LMFS. Alla förrättningskostnader är momsfria.

Ibland kan en sökt förrättning inte genomföras på grund av olika hinder. Då ställs förrättningen in och det arbete som redan utförts debiteras. Debitering av nedlagd tid görs alltid, även då sökanden själv återkallar sin ansökan.

 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Lantmäteriet  
Kontakta Lantmäteriet

Åsa Cademar-Nilsson
Lantmäterichef
0418-47 35 73
asa.cademar-nilsson@landskrona.se

Erika Eek
Förrättningslantmätare
0418-47 33 88
erika.eek@landskrona.se

Viola Lindgren
Förrättningslantmätare
0418-47 35 96
viola.lindgren@landskrona.se

Carolina Gustafsson
Förrättningslantmätare
0418-47 35 63
carolina.gustafsson@landskrona.se

Kristin Håkansson
0418-47 05 56
kristin.hakansson@landskrona.se

Senast uppdaterad av Louise Jönsson