Olika lantmäteriförrättningar

Förändringar av fastighetsindelningen genomförs vid en lantmäteriförrättning, till exempel genom avstyckning eller fastighetsreglering. Det är också möjligt att bilda rättigheter eller bestämma oklara fastighetsgränser genom en lantmäteriförrättning. Vidare kan en gemensamhetsanläggning bildas för att bygga och sköta om en gemensam väg, garage, grönytor med mera. De lagar som tillämpas vid en lantmäteriförrättning är bland annat fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen.

Vid en lantmäteriförrättning prövas lämpligheten för de berörda fastigheterna. Åtgärden ska överensstämma med de planer och bestämmelser som gäller för fastigheten. Vidare ska fastigheten vara lämplig för sitt ändamål, ha lämplig storlek, utformning och ha tillgång till in- och utfartsväg. Ska en fastighet bildas för ny bebyggelse utanför detaljplan underlättar det om det finns ett positivt förhandsbesked om nybyggnad. Arbetsgången i alla ärenden är omfattande även om alla delar inte syns utåt. Här finns information om de moment som ingår i en lantmäteriförrättning.

Nedan följer exempel på olika lantmäteriförrättningar:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Lantmäteriet  
Kontakta Lantmäteriet

Åsa Cademar-Nilsson
Lantmäterichef
0418-47 35 73
asa.cademar-nilsson@landskrona.se

Erika Eek
Förrättningslantmätare
0418-47 33 88
erika.eek@landskrona.se

Viola Lindgren
Förrättningslantmätare
0418-47 35 96
viola.lindgren@landskrona.se

Carolina Gustafsson
Förrättningslantmätare
0418-47 35 63
carolina.gustafsson@landskrona.se

Kristin Håkansson
0418-47 05 56
kristin.hakansson@landskrona.se

Senast uppdaterad av Anette Drivmo