Fastighetsgränser

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas genom fastighetsgränser som går mellan gränspunkter. Gränspunkterna är i de flesta fall markerade på marken med rör men även en stenmur, råstenar med mera kan utgöra en gräns.

Gränsmarkeringar kan med tiden försvinna och oklarheter kring var gränsen går kan då uppstå. I moderna lantmäteriförrättningar mäts nya gränser in, koordinatsätts och markeras med rör i marken eller på annat lämpligt sätt. Därigenom blir gränsdragningen entydig och kan rekonstrueras matematiskt. Äldre gränser kan däremot, på grund av att gränsstenar och markeringar försvunnit eller rubbats, vara svåra att med säkerhet återskapa. Det finns tre olika sätt att ta reda på var en fastighetsgräns går:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Lantmäteriet  
Kontakta Lantmäteriet

Åsa Cademar-Nilsson
Lantmäterichef
0418-47 35 73
asa.cademar-nilsson@landskrona.se

Erika Eek
Förrättningslantmätare
0418-47 33 88
erika.eek@landskrona.se

Viola Lindgren
Förrättningslantmätare
0418-47 35 96
viola.lindgren@landskrona.se

Carolina Gustafsson
Förrättningslantmätare
0418-47 35 63
carolina.gustafsson@landskrona.se

Kristin Håkansson
0418-47 05 56
kristin.hakansson@landskrona.se

Senast uppdaterad av Anette Drivmo