Digitalisering - strategi för elevers lärande

En föränderlig värld förutsätter att undervisningen kontinuerligt utvecklas. Den digitala tekniken är ett centralt verktyg i utvecklingen.

Målet med digitaliseringsstrategin är att alla elever ska uppnå läroplanens mål och utvecklas till sin fulla potential. Eleverna ska under sina år i skolan utvecklas till kunniga och ansvarstagande samhällsmedborgare. I en föränderlig värld förutsätter detta att undervisningen kontinuerligt utvecklas.

Den digitala tekniken är ett centralt verktyg i utvecklingen. Det handlar dels om att använda nya digitala lärresurser i undervisning och utvärdering, dels om att förändra relationer, kommunikation och ansvarsfördelning mellan elever och lärare.

Med elever menas även barn i förskolan.

Så här står det bland annat i utbildningsförvaltningens digitaliseringsstrategi

Elevernas lärande och användning

Mål

 • De digitala lärresurserna är en naturlig del av elevernas lärande. Alla elever möter en högkvalitativ undervisning där digitala verktyg och digitala läromedel är en naturlig del av didaktiken.
 • De digitala lärresurserna bidrar till att lärande och undervisning individanpassas för att möta den individuella elevens behov och förutsättningar, i enlighet med styrdokumentens mål. Alla elever utvecklas till sin fulla potential vad gäller förmågor, färdigheter och kunskaper.
 • Eleverna utvecklar digital kompetens och förtrogenhet med den digitala tekniken.
 • Eleverna kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digital teknik.
 • Alla elever utvecklar förmågor och färdigheter i programmering i de ämnen där programmering ingår. Eleverna utvecklar förtrogenhetskunskap inom programmering så att de kan använda dessa förmågor och färdigheter i nya sammanhang.
 • Eleverna är med stöd i den digitala tekniken delaktiga i planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Eleverna deltar i dokumentation och utvecklingssamtal.
 • Eleverna utvecklar en säker och kritisk användning av information och kommunikationsteknik för arbete, fritid och kommunikation. Den digitala tekniken stärker elevernas källkritiska förmåga och bidrar till att de utvecklar förståelse för digitaliseringens påverkan på omvärlden.


Insatser

 • Lärarna engagerar eleverna i utmanande lärmiljöer där den digitala tekniken har en tydlig funktion. Lärarna engagerar eleverna i planering, genomförande och utvärdering
 • av undervisningen via digitala lärresurser.
 • Lärarna använder tillgängliga digitala resurser i den formativa processen för att kommunicera med eleverna och öka deras delaktighet i lärprocessen.
 • Lärarna använder digitala resurser för att dokumentera och följa elevernas lärande och utveckling.

Uppföljning

 • Skolledarna följer kontinuerligt upp hur de digitala lärresurserna används av lärare och elever på skolan. Uppföljningen sker i förhållande till mål, aktiviteter och indikatorer.

Förutsättningar

 • Det finns tillgång till centrala digitala lärresurser som bidrar till hög kvalitet och likvärdighet i lärande och undervisning.
 • Det finns centrala framtidsverksstäder där lärare kan kompetensutvecklas och elever kan möta lärande med hjälp av digital teknik av olika slag.

 

Övrigt

Den digitala strategin innehåller även mål, insatser och uppföljning för pedagoger och ledning, samt för digital infrastruktur (tex bredband, lagring, programvara och datasystem). 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.