Forskning- och utvecklingsorganisationen (FoU)

Arbetet inom forskning- och utvecklingsorganisationen organiseras utifrån de politiskt beslutade fokusområdena, som syftar till att bidra till ökad uppfyllelse av de nationella målen.

Utbildningsförvaltningen genomlystes under hösten 2012 med fokus på befintligt utvecklingsarbete och strategier för framtiden. Resultatet visade på behovet av att inrätta en organisation med ansvar för forskning och utveckling. I enlighet med förslaget inrättades en Projektorganisation den 1 juli 2013, som utvärderades under våren 2016 och övergick i en permanent organisation, Forskning- och utvecklingsorganisationen, från och med hösten 2016.

FoU-organisationens uppdrag är att:

  • Stödja, störa och utmana på enhets- och huvudmannanivå
  • Ha kontakt med forskning och övriga skolsverige
  • Sprida lärande exempel
  • Ge stöd i analyser av behov och prioriterade mål
  • Stödja projekt och processer
  • Se till att huvudmannens och enheternas utvecklingsarbete har förankring i de politiskt beslutade fokusområdena

FoU-organisationens uppdrag definieras av den politiska styrgruppen, vars sammansättning motsvarar Utbildningsnämndens arbetsutskott.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Mats Klein