Elevhälsan i Landskrona

Som en resurs till elever samt som stöd till personal och föräldrar finns elevhälsans personal vilka inkluderar skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer, specialpedagoger och skolläkare. Elevhälsans personal ingår i skolornas elevhälsoteam.

Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling.

Elevhälsan kan bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsans roll ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande, men ska även arbeta med mer generellt inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, t.ex. skolans värdegrund, arbetet mot kränkande behandling, undervisning om tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning.

Inom elevhälsans medicinska insats erbjuds även enklare sjukvårdsinsatser samt hälsokontroller och vaccinationer.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Rickard Persson