Elevhälsans medicinska insats (fd skolhälsovården)

En viktig del av vårt arbete inom elevhälsans medicinska insats är det förebyggande och hälsofrämjande arbetet liksom arbetet med att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Vi arbetar för att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras kroppsliga och själsliga hälsa samt verka för sunda levnadsvanor.

Inom elevhälsans medicinska insats erbjuds enklare sjukvårdsinsatser, hälsokontroller och vaccinationer enligt Socialstyrelsens program.

Vi är även delaktiga i skolornas elevhälsoteam där vi står för den medicinska- och omvårdnadskompetensen. Varje elev erbjuds minst tre hälsobesök under grundskoletiden och de innefattar allmänna hälsokontroller. I gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan erbjuds varje elev minst ett sådant hälsobesök. Att delta i hälsobesök och vaccinationer är frivilligt och vårdnadshavare får ett skriftligt erbjudande om vaccination för eleven.

Broschyr om elevhälsans medicinska insats

I vår broschyr finns information om elevhälsan för elever i förskoleklass och grundskolan. 

Hälsosamtal och vaccinationer

F-klass:   Hälsosamtal tillsammans med elev och vårdnadshavare.
Kontroll av längd, vikt, syn och hörsel.
Årskurs 2:   Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.
Kontroll av längd, vikt och syn.
Årskurs 4:   Hälsosamtal. Kontroll av längd, vikt och rygg.
Årskurs 5:   Vaccination 2 doser mot HPV (Humant Papillomvirus)
Årskurs 7/8   Hälsosamtal. Kontroll av längd, vikt och rygg
Årskurs 8:   Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta.
Årskurs 1 gymnasiet:   Hälsosamtal

 

Vid hälsosamtalen diskuterar vi hälsofrågor rörande bl.a. kost, motion, sömn och trivsel samt övriga frågor som eleven önskar att samtala kring.

Skolsköterskans mottagning

Till skolsköterskans mottagning är eleverna välkomna vid behov. De erbjuds där samtal, rådgivning och även enklare sjukvårdsinsatser samt omhändertagande av akuta sjukdoms- och olycksfall som sker under skoltid. Skolsköterskan hänvisar vidare till andra vårdinrättningar vid behov. Tid till skolläkaren bokas via skolsköterskan.

Elevhälsoteamen

Elevhälsans medicinska insats står för den medicinska kompetensen och omvårdnadskompetensen i elevhälsoteamen. I teamen finns även specialpedagogisk kompetens, skolpsykolog och skolkurator. Teamen arbetar för att skapa en god miljö för hälsa och lärande i skolan. Teamets uppgift är också att ge stöd vid inlärningssvårigheter och annat som kan påverka skolsituationen.

Arbetsmiljöarbete

Skolsköterskan deltar i skolans arbete för att skapa en god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö på skolorna.

Sträng sekretess

För skolsköterskan och skolläkaren gäller samma sekretess som inom hälso- och sjukvården. För övrig personal inom elevhälsan gäller sträng sekretess.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Information på olika språk  
Information på olika språk

Senast uppdaterad av Mats Klein