Kö och turordning på förskola och fritids

Ditt barn erbjuds ledig plats på förskolorna och fritidshemmen utifrån köplats och turordningsregler.

En flicka med en maskros i handen

Förskola erbjuds alla barn i åldern 1 – 5 år vars vårdnadshavare arbetar eller studerar.

Barn vars vårdnadshavare är föräldralediga för yngre syskon eller är arbetslösa har rätt till 3 timmar per dag eller 15 timmar per vecka, på tider som beslutas av förskolechefen.

Från höstterminen det år barnet fyller 3 år erbjuds allmän förskola 525 timmar per år, 3 timmar per dag eller 15 timmar per vecka och följer grundskolans termins- och lovdagar. Förläggning av tiden beslutas av förskolechefen. Den allmänna förskolan är avgiftsfri.

Fritidshem erbjuds skolbarn i åldern 6 – 12 år under den skolfria delen av dagen samt under lov endast om vårdnadshavaren arbetar eller studerar.

Erbjudande om plats

När du som är vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola erbjuds barnet plats tidigast fyra månader före önskat datum. Ansökan om plats i förskola kan göras direkt efter barnets födelse.

Plats erbjuds ur Landskrona stads gemensamma kö. 

Vid erbjudandet om plats ska skriftligt svar lämnas inom tio dagar via vår barnomsorgsportal - https://landskrona.ist.se eller svarsblankett, om platsen accepteras eller inte.

Om ett äldre syskon har plats på en förskola har det yngre barnet förtur till samma förskola.

Barn i åldern 3-5 år som inte har plats i förskola får ett erbjudande hemskickat om att söka plats i allmän förskola. Ansökan ska göras i april månad för att få plats vid höstterminens start.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rickard Persson