Frånvaro och ledighet

All frånvaro ska omedelbart anmälas av vårdnadshavaren. Ledighet måste du som vårdnadshavare ansöka om, senast 14 dagar i förväg.

Frånvaro - sjukanmälan

All frånvaro ska omedelbart anmälas av vårdnadshvaraen. Är ditt barn frånvarande mer än en dag måste du anäla frånvaro varje dag ditt barn är frånvarande. Om ditt barn har specialkost - tänk på att även informera om detta. Frånvaroanmälan gör du via talsvar eller på Familjeportalen. 

Ogiltig frånvaro meddelas samma dag till vårdnadshavaren via sms eller e-post. Kontrollera därför att dina kontaktuppgifter i Familjeportalen stämmer. 

Familjeportalen >>

Ledighet utanför lovtider

Ledighet söks senast 14 dagar i förväg på särskild blankett, som finns på vår blankettsida och som lämnas till klässlärare/mentor. Som vårdnadshavare är det vikigt att tänka på att det är ni som har ansvaret för ert barns skolgång. Skollagen säger i 3 kap 15 §: Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt. Ledighet utanför lovtider bör därför undvikas och beviljas av rektor endast i särskilda fall.

Skolplikt och rätt till utbildning

Skolplikten gäller från och med det år barnet fyller 6 år. Skolplikten i Sverige motsvaras av en rätt till utbildning. Vårdnadshavaren ska se till att barnet fullgör sin skolplikt. Huvudmannens ansvar är att se till att eleverna fullgör sin skolgång och att anpassa undervisningen så att alla elever kan delta. På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om skolplikten.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Rickard Persson